• ITA โรงเรียนวังหินวิทยาคม
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    โรงเรียนวังหินวิทยาคม เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ปรัชญาโรงเรียน

    “ปญฺญาว   ธเนน เสยฺโย”  ปัญญา    ประเสริฐกว่าทรัพย์


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-13 01:45:44 น.

โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056535174 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]