โรงเรียนบ้านจกปก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าหมายของโรงเรียน

            (๑).ด้านการบริหารและการจัดการ

                     - ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโรงเรียนให้ครอบคลุมภารกิจ  รัดกุม  คล่องตัว  เข้มแข็ง   และทันสมัย

                

             

                     - บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  ผสมผสานกับการ

  บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  Based  Management) พัฒนาระบบการวางแผนโดยให้ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มีส่วนร่วมในการจัดการใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานภายใต้ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เที่ยงตรง  รวดเร็ว ทันสมัยในรูปของการพัฒนาระบบเครือข่าย  ศูนย์ประสานงานกับหน่วยงาน  องค์กรต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารและการตัดสินใจเร่งรัดพัฒนาการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  พัฒนาเครื่องมือและรายงานผลให้มีประสิทธิภาพ  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึง  ครอบคลุมพื้นที่เขตบริการ

                      (๒.) ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

                      - พัฒนาหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยยึดจุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลาง  แต่ปรับเนื้อหา  กิจกรรม  และคาบเวลาให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและผู้เรียน

   - พัฒนาการฝึกทักษะภาษาไทยด้านการอ่านเขียน คิดวิเคราะห์และสื่อความหมาย 

  ปรับปรุง  กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการจัดประสบการณ์เรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้คู่คุณธรรม การจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างคุณค่า  และความเจริญงอกงามในชีวิตประจำวันของนักเรียนในด้านจริยธรรม  รวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและความเป็นไทยเสริมสร้างในด้านสุขนิสัย  สุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  สร้างระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน จัดรูปแบบการประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและใช้ผลการประเมินมาพัฒนา ปรับปรุง  ผู้เรียนและกระบวนการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

             (๓.)  ด้านปัจจัย

            ประสานความร่วมมือในการระดมทรัพยากรทั้งภาครัฐ  เอกชน  และองค์กรส่วนท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษาพัฒนาอาคารสถานที่  โครงสร้างพื้นฐาน  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  ร่มรื่น  สดชื่น  สวยงาม  มีชีวิตชีวา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 02:40:57 น.

โรงเรียนบ้านจกปก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 55507067 อีเมล์: jokpok2013@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นางวลินดา แซ่เดี่ยว โทรศัพท์: 055560167 อีเมล์: walina2454@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]