โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  1. พัฒนานักเรียนทุกด้านด้วยวิธีการที่หลากหลาย บรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทุกด้านตามเป้าหมายของหลักสูตร  2544
  3. ส่งเสริมให้คณะครู  นักเรียน  ชุมชน  ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
  5. พัฒนาครูให้มีคุณภาพ  และเป็นครูมืออาชีพ
  6. ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
  7. จัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  เป้าหมาย

          1.   ประชาชนทุกคนทั้งปกติและด้อยโอกาสได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา   6    ปี   ตามสิทธิ์อย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ

  1. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้  ด้วยวิธีการที่หลากหลายให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
  2. ชุมชนมีส่วนร่วมในการในการจัดการศึกษาทั้งกำลังกาย   กำลังความคิดและทรัพยากร
  3. ส่งเสริมให้โรงเรียนนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  
  4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข   
  5. อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นครูต้นแบบมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านแม่ทุเลาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-690025 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปรีณงค์นุช สิงห์โม้ โทรศัพท์: 0654682696 อีเมล์: love_cm101@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]