โรงเรียนบ้านห้วยโป้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านห้วยโป้    จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18    มิถุนายน    2482        โดยมีนายอำเภอชื่อ  " ขุนเกษมรัฐกิจ"    สร้างขึ้นครั้งแรกเป็นอาคารชั่วคราว   ขนาดกว้าง 4  วา 2 ศอก ยาว  6  วา โดยความร่วมมือของประชาชน            บ้านห้วยโป้ บ้านแม่ฮู้ และบ้านปากสิน   มีเนื้อที่   31  ไร่    1 งาน  60  ตารางวา  ขณะนั้นมีนักเรียน   46  คน          ครู  2  คน  นายชื่น   สุวรรณสุข เป็นครูใหญ่  และนายเนียร  ขันวงค์  เป็นครูผู้สอน   เปิดสอนชั้นประถมศึกษา        ปีที่ 1-4                     ปี  2491   ได้เกิดไฟป่าไหม้อาคารเรียนชั่วคราว  จึงย้ายนักเรียนไปเรียนที่ศาลาวัดพงเสลียง                    ปี 2498    ราษฎรได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว   ขนาด  กว้าง     4  วา  ยาว   6  วา  ในที่ดินโรงเรียนเดิม และย้ายนักเรียน   จากศาลาการเปรียญวัดพงเสลียง มาเรียนที่เดิม    โดยมีนายนวม   กิ่งแก้ว  เป็นครูใหญ่                   ปี  2503  ได้สร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป. 3  ขนาดกว้าง  8  เมตร  ยาว  24  เมตร  โดยราษฎรช่วยบริจาคแรงงานและวัสดุทั้งหมด                   ปี  2513  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบ ป. 3  เป็นเงิน 30,000  บาท เพื่อติดตั้งฝาและ  ประตู หน้าต่าง                   ปี  2514  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน แบ ป. 3  จำนวน  2  ห้องเรียน    เป็นเงิน  50,000 บาท                   ปี  2517  ได้รับงบประมาณ  สร้างบ้านพักครู 1  หลัง  2  ห้องนอน  ตามแบบกรมสามัญศึกษา งบประมาณ  25,000  บาท                   ปี  2518 ได้รับงบประมาณ  สร้างบ้านพักครู 1  หลัง  2  ห้องนอน  ตามแบบกรมสามัญศึกษา  งบประมาณ  35,800  บาท                   ปี  2519  ต่อมาได้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย      เมื่อวันที่   3  พฤษภาคม  2519  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  เป็นการศึกษาภาคบังคับ                   ปี  2519 ได้รับงบประมาณ  สร้างบ้านพักครู  1  หลัง  2  ห้องนอน    ตามแบบกรมสามัญศึกษา  งบประมาณ  60,000  บาท  และสร้างส้วม  1  หลัง  3  ที่นั่ง งบประมาณ  5,000  บาท                                              

                    ปี  2521 ได้รับงบประมาณ  สร้างบ้านพักครู 1  หลัง  2  ห้องนอน  ตามแบบกรมสามัญศึกษา งบประมาณ  60,000 บาท

                     ปี  2523  ไดรับงบประมาณ ก่อสร้างโรงฝึกงาน 1  หลัง งบประมาณ  100,000  บาท                   ปี  2525  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป. 1 ข. (ใต้ถุนสูง)     ขนาด  3  ห้องเรียน  งบประมาณ  600,000  บาท  และได้รับงบประมาณต่อเติมโรงฝึกงานโดยความช่วยเหลือจากองค์การยูนิเซพ      เป็นเงิน  35,000  บาท                   ปี  2526  ได้รับงบประมาณ สร้างสนามบาสเกตบอล   1  ที่   เป็นเงิน  40,000บาท                                                                                                                                                                                  ปี  2527  ได้รับงบประมาณ (จาก ส.ส.อารยะ   ชุมดวง)   สร้างสนามฟุตบอล  ขนาด  กว้าง 50 เมตร  ยาว   90  เมตร  เป็นเงิน  10,000  บาท 

                    ปี 2528  ได้รับงบประมาณ สร้างส้วม แบบ สปช. 601/2526        1  หลัง  2   ที่นั่ง  เป็นเงิน  20,000  บาท2528

                     ปี  2529  ได้รับงบประมาณ ขุดสระน้ำเลี้ยงปลา  แบบ สปช.  งบประมาณ  30,000  บาท                   ปี 2529  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ  1  หลัง เป็นเงิน  15,000  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างสนามวอลเล่ย์บอล   เป็นเงิน  48,000   บาท                   ปี  2530  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน  แบบ ป. 1 ข.(ด้านล่าง) จำนวน  3  ห้องเรียน เป็นเงิน  180,000   บาท                   15  พฤษภาคม  2535  ได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1   และ    ได้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน แบ ป.  3 จำนวน  6  ห้องเรียน  ไปสร้าง หอประชุม  1  หลัง โดยราษฎร บริจาคแรงงานและวัสดุ  ช่วยกันรื้อถอน และสร้างขึ้น  เป็นเงิน   100,000   บาท  และ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ  สปช. 105/2529  จำนวน  6  ห้องเรียน (สร้างทดแทนอาคาร ป.3 )  งบประมาณ  2,250,000   บาท                   ปี  2537  ได้รับงบประมาณ  ต่อเติมอาคารเรียน แบบ  สปช. 105/2529  (ด้านล่าง) จำนวน  2  ห้องเรียน     งบประมาณ  140,000   บาท                   ปี  2539  ได้รับงบประมาณ   ต่อเติมอาคารเรียน แบบ  สปช. 105/2529  (ด้านล่าง) จำนวน  2  ห้องเรียน    งบประมาณ  150,000   บาท                                                ปี  2540  ได้รับคัดเลือกเป็นปฏิรูปทางการศึกษา   โดยได้รับงบประมาณ ปรับปรุงอาคารเรียนให้เป็นปัจจุบัน  90,000  บาท  และได้รับงบประมาณ ปรับปรุงห้อง ปฏิบัติการทางภาษาและห้องวิทยาศาสตร์           รวม 2  ห้อง  เป็นเงิน  80,000  บาท  และได้รับงบประมาณ ติดตั้งครุภัณฑ์  ห้องวิทยาศาสตร์  1 ห้อง                      ปี  2541  ได้รับงบประมาณ  ติดตั้งไฟฟ้าอาคารเรียน  แบบ  สปช.  105/2529  จำนวน  6  ห้องเรียน     เป็นเงิน  60,000  บาท และ ต่อเติมอาคารเรียน แบบ  สปช. 105/2529  (ด้านล่าง) จำนวน  2  ห้องเรียน  งบประมาณ  140,000 บาท  และได้รับงบประมาณ 30,000  บาท   ปรับปรุง สนามบาสเกตบอล เป็น  ขนาด กว้าง 18  เมตร        ยาว  31   เมตร (ระดับมัธยมศึกษา)                   ปี  2542   ได้รับงบประมาณ  ต่อเติมอาคารเรียน แบบ  สปช. 105/2529  (ด้านล่าง) จำนวน  2  ห้องเรียน    งบประมาณ  150,000   บาท  (รวมอาคารเรียน  แบบ  สปช.  105/2529  1  หลัง 2  ชั้น  จำนวน  12  ห้องเรียน )   และได้รับงบประมาณ สร้างส้วม แบบ  สปช.  601/26   1  หลัง  4  ที่นั่ง  งบประมาณ  90,000  บาท  ติดตั้งครุภัณฑ์ ห้องวิทยาศาสตร์ 1  ห้อง   เป็นเงิน 142,500   บาท                   ปี  2542  ราษฎรได้ช่วยกันบริจาค แรงงาน และวัสดุ  สร้างถนนคอนกรีต  ขนาดกว้าง  3  เมตร                ยาว  400  เมตร  คิดเป็นเงิน    320,000    บาท
                      จัดสร้างเวทีกลางแจ้ง พื้นคอนกรีต ขนาด  8  คูณ 12  เมตร  คิดเป็นเงิน  50,000 บาท  เพื่อใชในการแสดงกลางแจ้งของนักเรียน

  ปี  2546 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สิน   ขุดบ่อเลี้ยงปลา          ขนาดกว้าง    20 + 20  วา   พื้นที่  1  ไร่  เพื่อใช้เลี้ยงปลา   โครงการประมงเพื่ออาหารกลางวันของนักเรียน

   13  เมษายน  2548   ผู้ปกครองนักเรียนจัดผ้าป่าสามัคคี จัดหาทุน ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  เพิ่ม จำนวน      6  เครื่อง  รวมเป็นจำนวนทั้งหมด  10  เครื่องและพัฒนาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์  สามารถใช้ติดต่ออินเทอร์เน็ตระบบแลนด์ได้   คิดเป็นเงิน   125,000  บาท

  ปี   2549  ได้จัดทำกันสาดบังแดดหน้าอาคาร สปช.  105/29  เพื่อไม่ให้แสงแดดส่องเข้าไปในห้องเรียนในภาคบ่าย  คิดเป็นเงิน   40,000   บาท

   

                    ปัจจุบัน  มีเขตบริการนักเรียน   หมู่ที่  4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 18, ของตำบลแม่สิน    รวม  8  หมู่บ้าน     เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีนักเรียน  218 คน   มีครู 16  คน   นักการภารโรง  1  คน        มี   นายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมเกียรติ สุวรรณประสิทธิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวัชรินทร์ ศรีดามา

 • นายวิทชัย เขื่อนเพ็ชรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,024
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยโป้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 0846213028 อีเมล์: banhuaypo_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เบญจรัตน์ ทับแว่ว โทรศัพท์: 0898605708 อีเมล์: zirayaeji@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]