โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •               โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านหาดสูงประชานุกูล ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2479 นายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ป.1 ถึง ป.4 อาศัยศาลาวัดหาดสูงทำการสอน หยุดเรียนวันพระเต็มวัน สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ นายแถม เนียมสกุล เป็นครูใหญ่
  ปี พ.ศ. 2484 ชุมชนได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.3 พิเศษ ขนาด 3 ห้องเรียน
  ปีงบประมาณ 2515 ได้รับเงินงบประมาณจำนวน 180,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ของกรมสามัญศึกษาแทนอาคารหลังเก่าที่ทรุดโทรม โดยใช้วัสดุเก่าโรงเรียนสมทบแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2516 เพื่อเป็นสิริมงคล ได้ทำการฉลองเมื่อวันที่ 21,22 มีนาคม 2517
  ปีงบประมาณ 2519 ได้รับอนุญาติให้เปิดเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นกรณีพิเศษและได้รับงบประมาณจำนวน 290,000 บาท สร้างอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย แบบ ป.1 ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน แล้วเสร็จพร้อมกับทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2519
  ปีงบประมาณ 2520 ได้รับงบประมาณ 124,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง แบบ 017 อีก 4 ห้องเรียน และในปีเดียวกันได้รับงบประมาณ 7,000 บาท ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างส้วมซึม 3 ที่ ปีงบประมาณ 2523 ได้รับงบประมาณ 137,000 บาท สร้างโรงฝึกงานแบบ 312 ขนาด 7 x 14 เมตร สร้างเสร็จเมื่อเดือน มกราคม 2524
  ปีงบประมาณ 2525 ได้รับงบประมาณ 37,000 บาท เพื่อสร้างสนามบาสเก็ตบอล กว้าง 15 เมตร ยาว 26 เมตร สร้างเสร็จเมื่อเดือน สิงหาคม 2525
  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2529 นายเยื้อน วัฒนวงศ์สุโข อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหมอนสูง-ประชาสรรค์ ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่สืบแทน นายวีรพงศ์ มหาปัญญาวงศ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ที่ 528 / 2529 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2529 สั่ง ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2529
  คณะกรรมการศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการคือ
  วันที่ 24 มกราคม 2530 สร้างรั้วที่ผุด้านตะวันออของโรงเรียน ยาว 300 เมตร เป็นเงิน 13,00 บาท
  วันที่ 8-9 เมษายน 2530 ย้ายบันไดอาคาร ป. 1 ฉ. จากด้านนอกอาคารเรียนเข้าระเบียงเป็นเงิน 3,000 บาท
  วันที่ 3 พฤษภาคม 2530 ได้ขยายโรงฝึกงาน แบบ 312 เป็นเงิน 9,000 บาท
  วันที่ 17 พฤษภาคม 2530 ได้ซื้อเครื่องขยายเสียง เป็นเงิน 6,000 บาท
  วันที่ 23-29 เมษายน 2531 สร้างอ่างล้างหน้า เป็นที่แปรงฟัน เป็นเงิน 15,000 บาท
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2532 ได้งบประมาณจากทางราชการสร้างเรือนเพาะชำ เป็นเงิน 15,000 บาท
  วันที่ 5-13 มิถุนายน 2532 ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาประถมแห่งชาติสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 303 / 26 เป็นเงิน 335,900 บาท และได้ทำบุญอาคารใหม่ เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2533
  วันที่ 23-24 มีนาคม 2532 ชุมชนได้ร่วมกันเทคอนกรีตใต้ถุนอาคารเรียน ป. 1 ฉ. โดยชุมชนสมทบเงินจำนวน 9,790 บาท
  วันที่ 4 มกราคม 2534 ได้งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 205 / 26 เป็นเงินจำนวน 950,000 บาท
  วันที่ 10-20 พฤษภาคม 2534 ต่อเติมกั้นห้องใต้ถุนอาคาร ป.1 ฉ. โดยใช้เงินจากการจัดการคืนสู้เหย้าและชุมชนบริจาค เป็นเงิน 25,378 บาท
  ปี 2535 ได้สร้างรัวด้านหลัง 9 ช่อง ราคาช่องละ 12,000 บาท โดยใช้เงินจากการจัดงานวันคืนสู่เหย้าเป็นเงิน 12,360 บาท
  ได้สร้างประตูเหล็กด้านหน้าและด้านหลังเป็นเงิน 12,00 บาท ผู้บริจาคคือ พลตรีสุรศิลป์ โสตถิกุล สร้างด้านหลัง นายทัน วิจาระธรรม และคณะ สร้างประตูด้านหน้า
  เดือนพฤศจิกายน 2536 สร้างป้ายชื่อโรงเรียนเป็นเงิน 23,000 บาท พ่อเลี้ยงสมพงศ์ วงศ์วนพันฒ์ บริจาค 10,000 บาท
  วันที่ 1 มีนาคม - 3 กันยายน 2537 นายเชาวลักษณ์ นางอรทัย เดชาภิรมย์ ได้บริจาคเงิน 145,000 บาท สร้างอาคารห้องสมุด "อรทัย เดชาภิรมย์" โรงเรียนหาเงินสมทบจากการจัดงานวันคืนสู่เหย้า ปี 2537 และมีผู้ร่วมบริจาค สิ้นงบประมาณ 230,000 บาท
  วันที่ 1 ตุลาคม 2537 สร้างรั้วคอนกรีตด้านตะวันตก 15 ช่อง เป็นเงิน 22,500 บาท จากงบพัฒนาจังหวัด ร.ต.ประพาส ลิมประพันธ์
  ปีงบประมาณ 2544 ได้จัดสรรงบประมาณจากทางราชการ ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ 1 แห่ง เป็นเงิน 100,000 บาท และในปีงบประมาณนี้ ได้รับจัดสรรจากทางราชการในการก่อสร้างอาคารแบบเรียน สปช. 105 / 29 อีกจำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,761,000 บาท
  ปีงบประมาณ 2545 ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 /29 จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 360,00 บาท
             ปัจจุบันมีนักเรียน 758 คน นักเรียนชาย 373 คน นักเรียนหญิง 385 คน ครูจำนวน 31 คน ครูชาย 5 คน ครูหญิง 26 คน พนักงานราชการ 1 คน อัตราจ้าง 8 คน พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน    เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  มีห้องเรียน 23 ห้องเรียน นายอารีย์  วรรณชัย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน,มีนักการภารโรง 2 คน คือ นายยงยุทธ์ เกตุแก้วและนายชัยยนตร์ แซ่อึง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:53:20 น.

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-673126 อีเมล์: anubansisat2561@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิมล นิลพันธ์ โทรศัพท์: 0884245924 อีเมล์: suwimon.pran@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]