โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
           1.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
           2.  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืน
           3.  เสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
           4.  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ทุกวิชา
           5.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้
           6.  การรักษาเอกลักษณ์ไทย  ภูมิปัญญาไทย  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
           7.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงานและสิ่งแวดล้อม
           8.  การก้าวทันเทคโนโลยี  ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย
           9.  การมีทักษะในวิชาชีพต่าง ๆ
           10.การขจัดโรคภัยที่ร้ายแรงและปัญหายาเสพติด
           11.การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของครอบครัวและการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
           12.การพัฒนาบุคลากรเป็นครูมืออาชีพ

  เป้าประสงค์
     เป้าประสงค์การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ " ดี   เก่ง   มีสุข   มีคุณภาพ  มีศักยภาพ ”
      ดี>E.Q.
           มีความรับผิดชอบ
           มีการควบคุมตนเองที่ดี
           มีความเมตตากรุณา
           มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
      เก่ง>I.Q.
           มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกวิชาสูง
           มีการวางแผน , การวิเคราะห์ , การแก้ปัญหา , ตัดสินใจที่ดี
           มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการทำงานสูง
           มีสัมพันธภาพที่ดี
           มีทักษะในการทำงานที่ดี
           ใช้เทคโนโลยี , ภาษาต่างประเทศได้ดี
     มีสุข>E.Q. , I.Q. , A.Q.
            ภูมิใจในตนอง
            พอใจในการดำรงชีวิตของตนเอง
            มีความสงบทางใจ
            มีความมานะ  อดทนในการทำงานให้สำเร็จ
            ดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข

     มีคุณภาพ>E.Q. , I.Q. , A.Q.
           มีความรู้ดี
       มีคุณธรรม  จริยธรรม
       มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ดี
       ก้าวทันเทคโนโลยี
       อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข
       มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
    มีศักยภาพ>E.Q. , I.Q. , A.Q.
           มีความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  ตามเอกัตภาพ
           มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
           มีประสิทธิภาพสูงกว่าเมื่อนำสภาพการณ์ , เวลา  มากำหนด
           มีความพร้อม  สามารถรองรับการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
           ได้เป็นอย่างดี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:53:20 น.

โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-673126 อีเมล์: anubansisat2561@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุวิมล นิลพันธ์ โทรศัพท์: 0884245924 อีเมล์: suwimon.pran@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]