โรงเรียนวัดวังค่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันวางแผนดำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมนักเรียนในด้านวิชาการ เน้นการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ลายมืองาม คิดเลขเร็ว รักการอ่าน มิวิสัยทัศน์ทางด้านสื่อและเทคโนโลยี

  2.ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  3.จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  4.นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการศึกษา

  5.จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้

  6.ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์มีความรู้ด้านโภชนาการ

  7.จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย

  8.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ โดยพัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพให้มีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายปรีชา สุ่มแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,133
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังค่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-690058 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปรีชา สุ่มแก้ว โทรศัพท์: 0810401040 อีเมล์: ่่jaranyapon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]