โรงเรียนบ้านแม่สาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์ มาตรฐานวิชาชีพครู ในการพัฒนา และการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน

  2. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม อันพึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  3. นักเรียนมีความรักและภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภุมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

  4. พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-13 09:37:07 น.

โรงเรียนบ้านแม่สาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 0639100413 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วิมลรัตน์ หุตะเจริญ โทรศัพท์: 0610141397 อีเมล์: wimonrat.999999999@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]