• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนแม่สานสามัคคี
   

            โรงเรียนแม่สานสามัคคี ในปี พ.ศ.2529 ได้มีเอกชนโดยการนำของนายวันชัย  บุญธรรม และนาง

  แคทยา  ตรีโมกข์ ได้มาจัดตั้งสถานที่สอนหนังสือและอบรมเด็กชาวเขา ณ หมู่บ้านแม่สานสามัคคีใต้

  อย่างไม่เป็นทางการ โดยมีจุดหมายเพียงต้องการให้เด็กชาวเขาได้เรียนรู้ภาษาไทยเป็นพื้นฐาน ต่อมาจาก

  การตรวจเยี่ยม นิเทศ ควบคุม กำกับ ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอศรีสัชนาลัย ได้พบปัญหาว่าเด็ก

  ที่เรียนไม่สามารถเข้าเรียนต่อในโรงเรียนอื่นได้ เนื่องจากทางโรงเรียนไม่สามารถออกใบรับรองคุณวุฒิให้ได้

  อีกทั้งไม่สามารถนำความรู้ไปสมัครเข้าทำงานในสถานที่ทำงานได้ จึงได้ร่วมหารือกับ ชาวบ้าน ผู้ปกครอง และผู้ทำการสอน มีความเห็นสอดคล้องกันว่า เห็นควรจัดตั้งโรงเรียนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ จึงได้ยื่นเรื่องขอจัดตั้งโรงเรียนเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านปากสาน แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากอยู่ในเขตป่าสงวน

            ในปี พ.ศ.2531 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย จึงได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้จัดตั้งโรงเรียนดังกล่าว กรมป่าไม้อนุมัติให้เข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ในเนื้อที่ 20 ไร่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2535 ตามประกาศของกรมป่าไม้ที่ 120/2535 ทางอำเภอศรีสัชนาลัย

  จึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งโรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคีอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาโดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนบ้านแม่สานสามัคคี

            ทางอำเภอศรีสัชนาลัย โดยท่านนายอำเภอ หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ และผู้แทนครูใน กปจ.สังกัดอำเภอศรีสัชนาลัย จึงได้ประชุมชี้แจงราษฎร คณะกรรมการหมู่บ้าน กำหนดจัดพิธีเปิดโรงเรียนขึ้น

  ใน วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2536  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้มีคำสั่งให้ นายคำรณ

   กิ่งแก้ว ตำแหน่ง อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านปากคะยาง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่เป็นการชั่วคราว มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 53 คน เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว

  ที่มีอยู่เดิมไปก่อน และในปี พ.ศ.2537 โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ

  สปช. 104/26 ราคา 800,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด ราคา 60,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2537 ก่อสร้าง ส้วมแบบ สปช.601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง ราคา 90,000 บาท สร้างเสร็จ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2537


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาญวิทย์ แสงเงิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอภิชัย อุดปิง

 • นางสาวครองขวัญ หยาดทองคำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,794
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่สานสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055910206 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอภิชัย อุดปิง โทรศัพท์: 055910206 อีเมล์: maesan.samakkee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]