• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.โรงเรียนและชุมชนร่วมมือวางแผนดำเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน บรรลุมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยส่งเสริมนักเรียนในด้านวิชาการ โดยเน้นการอ่านคล่องเขียนคล่อง ลางมืองาม คิดเลขเร็ว      รักการอ่าน มีวิสัยทัศน์ทางด้านสื่อและเทคโนโลยี ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาะอนามัยสมบูรณ์มีความรู้ด้านโภชนาการ และสามารถนำผู้อื่นได้ให้ความรู้กับนักเรียนด้านการมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันประสงค์ตามที่โรงเรียนกำหนด

  2.พัฒนาการบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและพัฒานาตนอย่างสม่ำเสมอ

  3.พัฒนาทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ ให้มีประสิทธิภาพและจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดทำสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ให้โรงเรียนร่มรื่นสวยงามให้มีความปลอดภัยและให้เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ให้มีความรู้ในงานด้านอาชีพทางด้านเกษตรกรรมสามารถนำความรู้ใปประกิบอาชีพในชีวิตประจำวันได้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายชาญวิทย์ แสงเงิน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวันทนีย์ โพธิ์แก้ว

 • นายอภิชัย อุดปิงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,072
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนแม่สานสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055910206 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายอภิชัย อุดปิง โทรศัพท์: 055910206 อีเมล์: maesan.samakkee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]