โรงเรียนบ้านแก่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • -  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  โดยประสานความร่วมมือกับทุภาคส่วนอย่าทั่วถึง

  -   พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร  เสริมสร้างความเข็มแข็งให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  ใฝ่รู่  ใฝ่เรียน  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

  -   ยกระดับขีดความสามารถของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  สร้างความเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม   รักความเป็นไทย  และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  อยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย  ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

    เป้าประสงค์

                 1. ทุกภาคส่วนประสานความร่วมมือ  ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

                 2.   ระบบบริหารมีคุณภาพและประสิทธิภาพได้มาตรฐาน

                 3.   กระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพ  นักเรียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

                 4.   นักเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

                  5.   นักเรียนเป็นคนดี   มีคุณธรรม  จริยธรรม   รักความเป็นไทย  และมีความสามารถการใช้เทคโนโลยีอยู่บนพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายคะนอง ประโยชน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสันติ หอมชื่น

 • นายพงศ์ภัค ประสมวงศ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,319
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแก่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055911511 อีเมล์: khothai555@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พงศ์ภัค ประสมวงศ์ โทรศัพท์: 0993847699 อีเมล์: noiboran@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]