โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

            โรงเรียนบ้านห้วยไคร้   ตั้งเมื่อวันที่   16   มิถุนายน   2483   โดยนายอำเภอขณะนั้นเป็นผู้จัดตั้ง  นายเลิศ  ล้นเหลือ และนายจันทร์  เทพวรรณ  ได้บริจาคที่ดิน  จำนวน  6  ไร่  46  ตารางวา  ให้เป็นสมบัติของโรงเรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4

            วันที่  24  มีนาคม 2498 คณะครู  ผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการศึกษาและประชาชนในหมู่บ้านร่วมมือกันสร้างอาคารเรียนแบบ ปง1  ขนาด  2  ห้องเรียน  ขึ้น  1  หลัง  โดยมีงบประมาณจากทางราชการสมทบ

            วันที่  20  พฤศจิกายน  2503  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  จำนวน  3, บาท  ราษฎรสมทบอีก  635.50  บาท  ทำการมุงหลังคาสังกะสี  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2503

            วันที่ 24 กุมภาพันธ์  2505  ได้เกิดวาตภัยทำให้หลังคาอาคารเรียนพังเสียหาย  คณะครูคณะกรรม การศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันซ่อมแซม  คิดเป็นเงิน  4,650  บาท

            วันที่  15  พฤษภาคม  2505  คณะครู  คณะกรรมการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันต่อเติมอาคารเรียน  1  ห้อง  ขนาด  3  X  8  เมตร และมุงหลังคาสังกะสี

            วันที่  9  ตุลาคม  2509  โอนโรงเรียนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

            ปีงบประมาณ  2513  ได้รับงบประมาณให้จัดสร้างอาคารเรียน   แบบ ป.1 ฉ.   จำนวน  1  หลัง

   4  ห้องเรียน  เป็นเงินทั้งสิ้น  140,000  บาท

            ปีงบประมาณ  2520  ได้รับงบประมาณให้จัดสรรบ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง

            ปีงบประมาณ  2522  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5

            ปีงบประมาณ  2523  ได้รับงบประมาณให้จัดสร้างอาคารเรียน  แบบ 017  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  840,000  บาท และต่อมาได้รับงบประมาณให้ทำการต่อเติมชั้นล่าง  ในปีงบประมาณ  2527  จำนวน  4  ห้องเรียน  เป็นเงิน  105,450  บาท

            ปีงบประมาณ  2523  ได้รับงบประมาณจัดสร้างส้วมแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน  9,000  บาท

            ปีงบประมาณ  2526  ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์    แบบ สปช. 201/2526จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  302,000  บาท

            ปีงบประมาณ  2536  โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  ได้สร้างถังซีเมนต์  สำหรับเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33  จำนวน  3  ถัง  เป็นเงิน  52,000  บาท และจัดสร้างส้วมแบบ สปช. 601/2529  จำนวน  1  หลัง  4  ที่ 

  1  หลัง  เป็นเงิน  90,000  บาท

            ปีงบประมาณ  2537  ได้เข้าโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียนและมีนักเรียนเข้าเรียนจำนวน  24  คน

            ปีงบประมาณ  2538  หน่วยงานเร่งรัดพัฒนาชนบท  จังหวัดกำแพงเพชร  ได้เจาะบ่อบาดาลให้กับโรงเรียนจำนวน  1 บ่อ และได้ติดต่อประสานกับสภาตำบลดงคู่ของบประมาณสร้างสนามกีฬาจากสำนักงาน พัฒนาชุมชนอำเภอศรีสัชนาลัย  เป็นเงิน  65,000  บาท และโรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 

            ปีงบประมาณ  2539  ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดสร้างสนามบาสเก็ตบอล  จำนวน  1  สนาม  คิดเป็นเงิน  128,000  บาท และได้รับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการจัดทำห้องวิทยาศาสตร์    พร้อมวัสดุ  ครุภัณฑ์   จำนวน   1   ห้อง  และโรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

  และได้ร่วมกับคณะกรรมการโรงเรียน และประชาชนทำการจัดสร้างอาคารชั้วคราว จำนวน  1  หลัง  ขนาด  24 X 6 เมตร  3  ห้อง  เป็นเงิน  65,000  บาท  โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ

            ปีงบประมาณ  2541  ได้รับจัดสรรงบประมาณทำการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/2529  จำนวน 1 หลัง 5 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,872,000 บาท ต่อมาได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่างอีก 3  ห้องเรียน และได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการโรงเรียน คณะครูและประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันจัดทำโต๊ะอาหารสำหรับนั่งรับประทานอาหาร  จำนวน  20  ชุด ๆ ละ  2,000  บาท  เป็นเงิน  40,000  บาท

            ปีงบประมาณ  2544  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ที่หน้าอาคารเรียน 017และอาคารเรียน ป.1 ฉ. และงบประมาณสนับสนุน  จากองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ นำงบประมาณส่วนที่เหลือจ่ายจากกรมชลประทานมาสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก  กว้าง  4  เมตร  ยาว  80  เมตร  ซึ่งเชื่อมตลอดถนนภายในโรงเรียน

            ปีงบประมาณ  2545 ได้รับงบประมาณสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ในการปรับปรุงพื้นถมดินบริเวณสนามหน้าอาคารเรียน

            ปีงบประมาณ  2547 ได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างส้วมแบบ สปช. 601/2529 จำนวน  1  หลัง  4  ที่

             ปีการศึกษา  2554   ดำเนินการสร้างอ่างล้างหน้า  แปรงฟัน  เป็นเงิน  10,000  บาท  และได้รับประมาณในการยกพื้นอาคารเรียน ปง.1 เป็นเงิน 99,700 บาท ได้รีบงบจัดสรรเทคานเป็นเงิน11,0000 บาท

             ปีการศึกษา   2555   โรงเรียนได้หาทุนในการสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น   เป็นเงิน  70,000  บาท  สร้างห้องสมุด  ห้องเรียนเด็กเล็ก  จากเงินทอกผ้าป่าการศึกษา  เป็นเงิน  300,000  บาท 

             ปีการศึกษา  2556   โรงเรียนดำเนินการทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อนำเงินมาสร้าง  ต่อเติมห้องสมุด

  และห้องเรียน เด็กเล็กเป็นเงิน 240,000 บาท คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนะภักดี  (38,860 บาท)  และคณะเจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาลทิพย์สุโขทัย  จำกัด (17,000 บาท) บริจาคเงินติดตั้งพัดลม  ไฟฟ้า  รวมเป็นเงิน 55,860  บาท 

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-690048 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: วิมล อุปถัมภ์ โทรศัพท์: 0861193771 อีเมล์: wimonupathum@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]