โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  สถาน ศึกษามีความตระหนัก ให้ความสำคัญและต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐาน จึงให้มีการประชุมผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อกำหนดนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาโดยใช้แนวทางตามนโยบายของสำนักงานคณะ กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งคณะกรรมการมีเป้าหมายในการพัฒนา ดังนี้

  ด้านผู้เรียน
       ๑.  พัฒนาผู้เรียนให้มี คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
       ๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มี จิตสำนึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
       ๓.  พัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
       ๔.  พัฒนาผู้เรียนให้มี ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
       ๕.  พัฒนาผู้เรียนให้มี ความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
       ๖.  พัฒนาผู้เรียนให้มี ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
       ๗.  พัฒนาผู้เรียนให้มี สุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
       ๘.  พัฒนาผู้เรียนให้มี สุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย  ด้านศิลปะ  ดนตรี และกีฬา

  ด้านครู
       ๑.  พัฒนาครูให้มี คุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิ/ความรู้  ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูพอเพียง
       ๒.  พัฒนาครูให้มี ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ

  ด้านการบริหาร
       ๑.  พัฒนาผู้บริหารให้มี ภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา
      ๒.  พัฒนาสถานศึกษาให้มี การจัดองค์กร โครงสร้างและระบบบริหารงานและพัฒนาองค์กรอย่าง เป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา
       ๓.  พัฒนาสถานศึกษาให้มี การบริหารและจัดการศึกษา โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
       ๔.  พัฒนาสถานศึกษาให้มี การจัดหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
       ๕.  พัฒนาสถานศึกษาให้มี การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
       ๖.  พัฒนาสถานศึกษาให้มี การจัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และการบริการส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ
       ๗.  พัฒนาสถานศึกษาให้มี การสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น
       ๘.  พัฒนาสถานศึกษาให้มี ความร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียนกับชุมชน องค์กรทางศาสนา สถานบันวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้แก่ผู้เรียนและชุมชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนเทวัญอำนวยวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-683012 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวเพ็ญศิริ ทะวัน โทรศัพท์: 0623306713 อีเมล์: saofun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]