โรงเรียนบ้านปากคลองแดน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านปากคลองแดน

                       โรงเรียนบ้านปากคลองแดน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม  2488  โดยนายเจริญ  เจนธุระกิจ     นายอำเภอศรีสำโรง  และนายเชื้อ  คุปตรัตน์  ศึกษาธิการอำเภอศรีสำโรง   ใช้ชื่อว่า"โรงเรียนบ้านปาก-คลองแดน " อาคารเรียนใช้อาคารเรียนวัดเกาะหินตั้ง  ตำบลเมืองบางขลัง  อำเภอสวรรคโลก  เปิดเรียนครั้งแรก  มีนักเรียน 30 คน ครู 3 คนมีนายเปล่ง  จั่นประดับเป็นครูใหญ่ ครูผู้สอนมีนายพร้อม นาคสวัสดิ์  และนายชลอ  ครุฑจับนาค  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                     ต่อมาในปีพุทธศักราช  2502  นายประสิทธิ์  บุญเรือน  นายค้อม  สำราญ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  ตำบลบ้านซ่าน  อำเภอศรีสำโรง  นายสงวน  บุญเรือน  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  ตำบลบ้านไร่  อำเภอศรีสำโรงและประชาชนชาวบ้านปากคลองแดน  ได้ปรึกษาหารือกัน เพื่อย้ายโรงเรียนมาตั้งในเขตบ้านปากคลองแดน  เพราะสถานที่เรียนเดิม   ตั้งอยู่ในเขตอำเภอสวรรคโลก  ซึ่งเป็นการไม่ถูกต้อง  ดังนั้น

  นายประสิทธิ์   บุญเรือนและครอบครัวได้บริจาคเงินส่วนตัวซื้อที่ดินซึ่งอยู่ในเขตบ้านปากคลองแดน  หมู่ที่ 8  ตำบลบ้านซ่าน  อำเภอศรีสำโรง  จำนวน  6  ไร่  2  งาน  เป็นเงิน  3,250 บาท  ให้เป็นที่ตั้งอาคารเรียนหลังใหม่    อาคารเรียนได้เริ่มก่อสร้าง  เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2502 เป็นอาคารเรียนแบบ ป.1 ซ.ขนาด 9 X 20 ตารางเมตร   ขนาด 3  ห้องเรียน  สิ้นค่าสร้างทั้งสิ้น 26,496.50 บาท  ใช้เป็นอาคารเรียนเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2503  เป็นต้นมา

       ในปีพุทธศักราช  2506  นายประสิทธิ์  บุญเรือน  นายสงวน  บุญเรือน  นายค้อม  สำราญ 

  และประชาชนชาวบ้านปากคลองแดน  ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นอีกหลังหนึ่งขนาด

  9 X 20  ตารางเมตร ขนาด 3 ห้องเรียนมุงสังกะสีทำฝาพื้นและติดประตู หน้าต่างแล้วเสร็จ 1 ห้องเรียน 

  สิ้นงบประมาณในการก่อสร้าง 23,260 บาท ได้ใช้เป็นอาคารเรียนชั่วคราวในเดือนมีนาคม 2522 คณะครูคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนบ้านปากคลองแดนและประชาชนเห็นว่าที่ดินของโรงเรียนมีน้อย จึงพร้อมใจ       กันบริจาคเงินซื้อที่ดินเพิ่มอีก 3 ไร่ 2งาน 1 ตารางวาเป็นที่ดินที่ติดอยู่กับที่ดินเดิมด้านทิศใต้แต่มีลำคลอง

  ขั้นกลาง เป็นเงิน  14,000  บาท  และได้ดำเนินการทำนิติกรรมเป็นที่ดินของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว

                    ในเดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2529  นายมานะ  ช่วยเพ็ญ  ครูใหญ่   คณะครูและคณะกรรมการศึกษาฯ  ได้ปรึกษาหารือกันเรื่องที่ดินแปลงใหม่ทิ้งไว้ว่างเปล่าไม่ได้ทำประโยชน์อะไร  ตกลงกันว่าน่าจะปลูกกล้วย  เพื่อนำผลผลิตมาสมทบโครงการอาหารกลางวัน  สำหรับนักเรียนและได้ดำเนินการปลูกกล้วยน้ำว้า จำนวน 653 กอ

   

   

       เดือนกรกฎาคม  2533  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการได้สร้างถังเก็บน้ำฝน

  แบบ ฝ.33 ( 3 ถัง)  เป็นเงิน  43,000  บาท  แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม  2533   

       เดือนพฤษภาคม  2534   โรงเรียนได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนชั่วคราว  ทำการรื้อถอน     เมื่อวันที่  22 -  24  พฤษภาคม  2534  เพื่อจะได้สร้างอาคารเรียนทดแทนในปีงบประมาณ  2534  และ

       ในปีการศึกษา  2534  ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่  5       โดยมีนักเรียน  15  คน

                   ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่  แบบ สปช. 101/26  ขนาด 3 ห้องเรียน  ด้วยเงินงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เป็นเงิน 700,000 บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2535

                   สร้างโรงอาหาร  หอประชุม  โดยใช้วัสดุจากอาคารเรียนชั่วคราวที่รื้อถอนไว้  และได้รับเงินบริจาคจากพลตรี สำเภา  ชูศรี (ยศในขณะนั้น)  เป็นเงิน  50,000  บาท  โดยได้รับการประสานงานจาก

  พันโทสามารถ  ชูวิทย์ (ยศในขณะนั้น)  สร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม  2535  โดยตั้งชื่ออาคารว่า อาคารพลตรีสำเภา ชูศรี  และได้จัดงานทำบุญฉลองอาคารทั้งสองหลัง เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2535

       สร้างส้วมแบบ  สปช. 601/26  จำนวน  1  หลัง  ขนาด  4  ที่นั่ง   ราคา  80,000  บาท  

  โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2535

       ปีงบประมาณ  2536  ได้รับงบประมาณจากกรมประมง เป็นเงิน  137,000  บาท  เพื่อขุดบ่อปลาประมงโรงเรียน ในเนื้อที่ 2 ไร่  ในที่ดินหลังโรงเรียนแล้วเสร็จเมื่อวันที่  5  กรกฎาคม  2535  ในขณะเดียวกันก็ได้รับงบประมาณจากสภาตำบลบ้านซ่าน  ซื้อท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00  เมตร จำนวน 18 ท่อ  เป็นเงิน  16,000  บาท และสร้างถนนถึงบ่อปลาประมงโรงเรียน  เป็นเงิน  4,500  บาท  และได้นำดินที่ได้จากการขุดบ่อปลานำมาถมสนามหน้าโรงเรียน  แต่ไม่เพียงพอจึงต้องซื้อดินจากเอกชนมาถมต่อ และจ้างรถไถนามาเกลี่ยให้เรียบคิดเป็นเงิน 16,000  บาทโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการเลย

       ในปีการศึกษา  2536   ได้ขออนุญาตต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างของ  อาคาร  สปช. 101/26 

  ลงมือก่อสร้าง  เมื่อวันที่ 19  พฤศจิกายน  2536   แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 31 มีนาคม  2537  สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  89,190 บาท  อาศัยเงินทอดผ้าป่าสามัคคี   โดยนายมานะ  ช่วยเพ็ญ  อาจารย์ใหญ่   ได้ติดต่อประสานงานคณะผ้าป่า  จากลูกศิษย์และญาติที่อยู่ต่างอำเภอและต่างจังหวัด  และติดต่อผู้บริจาคโดยประสานงานกับพันโทสามารถ  ชูวิทย์ (ยศในขณะนั้น)  โดยใช้ชื่อห้องเรียนตามชื่อผู้บริจาคได้แก่ ห้องประชาร่วมใจ  ผ้าป่าสามัคคี ห้องพันเอกสาธิต  พิธรัตน์  ห้องพันโทสามารถ  ชูวิทย์  และห้องบริษัท ไอ. วาย. เค. เทรดดิ้ง  คอนโทรล จำกัดโดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด

       ในปีงบประมาณ  2537  ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดพิเศษ (งบ สส.) สร้างสนามเด็กเล่น จำนวน 1 ชุด (โครงการของ สส.สมศักดิ์  เทพสุทิน)

                   ในเดือนมกราคม  2538  ได้ก่อสร้างเรือนเพาะชำ   โดยใช้วัสดุจากการรื้อถอนบ้านพักครู 

  สิ้นค่าก่อสร้างเป็นเงิน  4,500  บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์   2538   ไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการ  ในปีเดียวกันนี้   ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดพิเศษ   โครงการ  สส. ประศาสตร์  ทองปากน้ำ    สร้างหอกระจายข่าวพร้อมด้วยเครื่องขยายเสียง  วิทยุเทป  ไมโครโฟน  ลำโพง 4 ตัว รวม 1  ชุด

       ปีการศึกษา  2539  ได้สร้างโรงรถขนาด  4.50 x 8  ตารางเมตร  มุงสังกะสี พื้น คสม. แล้วเสร็จเมื่อวันที่เดือนมิถุนายน  2539  สิ้นค่าก่อสร้าง  15.000  บาท  และสร้างที่ล้างหน้าแปรงฟัน  สำหรับนักเรียนที่หน้าอาคาร ป. 1 ซ  แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน  2539  สิ้นค่าก่อสร้างประมาณ  10,000  บาท  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการ

       ปีการศึกษา  2545  ในเดือนตุลาคม ได้เริ่มก่อสร้างป้ายชื่อโรงเรียน รั้วคอนกรีตบล็อกทั้งหมด  58  ช่อง  รั้วยาว  154  เมตร  สร้างรั้วสนามเด็กเล่นด้วยเหล็กแป๊บ  แปลงปลูกดอกเข็ม สวนหย่อม

  สวนสมุนไพรพร้อมพ่นสีและทาสี   ยาว  43  เมตร  พร้อมทั้งทำแผนภูมิและป้ายคำขวัญต่างๆ ตลอดจนปรับปรุงอาคารบริเวณ รวมเป็นเงินประมาณ  280,000  บาท.  โดยอาศัยเงินทอดผ้าป่าสามัคคีและเงินบริจาคเป็นรายบุคคล  มิได้ใช้งบประมาณจากราชการเช่นเคย

       ก่อสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์  กว้าง  19  เมตร  ยาว  32  เมตร  แล้วเสร็จเมื่อ  22  กันยายน  2548  จากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ  240,000  บาท     ยังไม่แล้วเสร็จ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านปากคลองแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: pkd.school55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรทัศน์ เพชรไชย โทรศัพท์: 0831465733 อีเมล์: krucofee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]