โรงเรียนบ้านปากคลองแดน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


  • คณะกรรมการนักเรียน
  • เด็กหญิงรุ่งอรุณ  พรมสอน   ประธานนักเรียน                                           เด็กหญิงสุภาพร  หิมวันต์     รองประธานฝ่ายวิชาการ                                                                                                               เด็กหญิงปัณญพร   หลักไหล รองประธานฝ่ายบริหารทั่วไป                   เด็กชายจักพงศ์  สุขสัมพันธ์  รองประธานฝ่ายบริการและกิจกรรม                                                                                              เด็กชายเจตน์  คุ้มสา   กรรมการฝ่ายเหรัญญิก                                        เด็กชายธีรพัฒน์  หอมเย็น      กรรมการฝ่ายปฏิคม                                                                                                                          เด็กหญิงลดาวรรณ์  เปรมใจ   กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์                     เด็กหญิงจุฑามาศ  เมฆพุฒ   เลขานุการ                                                      

    เด็กชายศราวิน  บัวทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ                                            เด็กชายกิตตินัน  มารุนับ    กรรมการนักเรียน

    เด็กชายอัศนี  เปรมใจ  กรรมการนักเรียน                                                 เด็กชายผดุงเดช  ทานะมัย  กรรมการนักเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านปากคลองแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: pkd.school55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรทัศน์ เพชรไชย โทรศัพท์: 0831465733 อีเมล์: krucofee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]