โรงเรียนบ้านปากคลองแดน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
  4. ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้    

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  3. นักเรียนมีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
  4. โรงเรียนผ่านการรับรองคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านปากคลองแดน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: pkd.school55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรทัศน์ เพชรไชย โทรศัพท์: 0831465733 อีเมล์: krucofee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]