โรงเรียนบ้านวังพิกุล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. พัฒนาการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  2. พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษา

  3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  4. พัฒนาครูตามมาตรฐาน สู่ความเป็นครูมืออาชีพ

  5. จัดให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้นักเรียนมีความรู้ทักษะในการใช้เทคโนโลยี

  6. ส่งเสริมให้บุคลากรร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สามารถดำรงชีวิต  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  2. นักเรียนทุกคนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสามารถศึกษาต่อ และประกอบ อาชีพได้อย่างมีความสุข

  4. บุคลากรได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและชื่นชมความสำเร็จของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านวังพิกุล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-690080 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุชาติ หวังอินทร์ โทรศัพท์: 0896399318 อีเมล์: mayomkati31@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]