โรงเรียนบ้านนาพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนบ้านนาพง ตั้งอยู่บ้านวังหว้า หมู่ที่ 8 ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  16  เมษายน  2485  เริ่มแรกได้มีนายมัย   ราษฎรในหมู่บ้านชักชวนประชาชนในหมู่บ้านสร้างอาคารชั่วคราว   โดยนายละมัย  ศะนาวิน      ศึกษาธิการอำเภอตั้งให้นายสอ้าน  สุวรรณ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรกและย้ายที่ตั้งหลายครั้ง

              พ.ศ.  2502  นายชูศักดิ์  สินธุพนัส  ได้ร่วมกับผู้ใหญ่เพ็ชร ประกิต คณะกรรมการศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน และคณะครู ขอเสาและไม้จากชาวบ้านรวบรวมเป็นเวลา  4 ปี จึงสามารถทำพิธียกเสาโรงเรียนในวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2504 นายสวัสดิ์  งามงอน ศึกษาธิการอำเภอสวรรคโลก มาเป็นประธานในการสร้างอาคารเรียน แบบป. 1 ฉ   ใต้ถุนต่ำขนาด 9 เมตร x 27 เมตร  เพิ่มมุขกลาง  3 ห้องเรียน  ขนาด  9Î27 เมตร  แต่ไม่มีฝาปิดประตูและหน้าต่าง

            พ.ศ. 2514  สร้างบ้านพักครู  1  หลัง ราคา 30,000 บาท  ครูทุกคนพักในหมู่บ้าน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก   นายสมาน  ดิษนุ้ย  ได้มารักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่  จนถึงพ.ศ. 2516  จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนศรีสังวรวิทยา  นายดิเรก  ยันต์วิเศษ  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน 

              พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1 หลังเป็นเงิน  28,000  บาท                                                  นายดิเรก  ยันต์วิเศษ  ได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่   แล้วย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน

  บ้านห้วยคร้าว

              พ.ศ. 2520  นายวิชิตชัย  แสงสวรรค์สุริยา  รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่ และหลวงพ่อฤาษีลิงดำและหม่อมเจ้าวิภาวดีรังสิต  ได้สละทรัพย์ส่วนพระองค์  2,100  บาท  สร้างบ่อน้ำตื้นคอนกรีต 1 บ่อ 

              พ.ศ. 2521-2523  นายวิชิตชัย  แสงสวรรค์สุริยา ได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่  แล้วย้ายไปรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่น้ำเก่า

              พ.ศ. 2523  นายประมวล  วังน้อย  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ  ใต้ถุนสูง  4  ห้องเรียนเป็นอาคารเรียนหลังที่ 2  ส่วนหลังที่ 1  ชำรุดใช้การไม่ได้และได้รับงบต่อเติมอาคารชั้นล่างจำนวน  240,000 บาท ในปีพ.ศ. 2531

              3 มิถุนายน พ.ศ. 2524  นายไพศาล  แท่นทอง  มารักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่  และได้รับแต่งตั้งเป็นครูใหญ่  ในวันที่ 12  มกราคม  2525 

              28 มกราคม  2528 กรมทรัพยากรธรณีได้มาเจาะบ่อบาดาลเป็นมูลค่า 60,000  บาท

              ปี 2531  ได้ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.202/2526 จำนวน  1  หลังเป็นเงิน  235,000  บาท   และได้สร้างส้วมแบบ  สปช. 601/2526  จำนวน 1  หลัง  4  ที่นั่ง  เป็นเงิน  50,000  บาท   รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคารเรียนหลังที่ 2  และบ้านพักครู

              วันที่  16  มีนาคม  2532  ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหลังเก่า  ป. 1 ฉ  ใต้ถุนต่ำ  จำนวน 3 ห้องเรียน  1  หน้ามุข

              1  พฤษภาคม พ.ศ. 2532  โรงเรียนได้รับบรรจุนักการภารโรง  คือนายปัญญา  มั่นคำ

              ปี 2533  รื้อถอนอาคารเรียน  แบบ ป.1 ฉ  ใต้ถุนสูงหลังแรก  ได้สร้างศูนย์นันทนาการและศูนย์เด็กเล็ก   เดือนพฤศจิกายนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/2529  จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 1,338,000 บาท และกรมการปกครองอำเภอสวรรคโลกได้มาก่อสร้างที่เก็บน้ำ ฝ.33  จำนวน  3  ลูก  เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก

              วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวนาราม

              วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550  นายอุบล  โฆษชุณหนันท์  ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพง

              วันที่ 15  มิถุนายน  2550 โรงเรียนต่อเติมใต้ถุนอาคารเรียนแบบ สปช. 105/2529  เป็นเงิน  98,590  บาท

  วันที่ 10 กรกฎาคม 2550  โรงเรียนได้ห้องน้ำห้องส้วม 4 ห้อง เป็นเงิน 75,800 บาท

              วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2550  นายอุบล  โฆษชุณหนันท์  ย้ายไปโรงเรียนบ้านแสนตอ

              วันที่ 14 มกราคม  2553  นายรัชศาล  คุ้มครอง ย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพง

   ปีการศึกษา 255๓ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 แต่งตั้งให้โรงเรียนบ้านนาพงเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นการแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

              วันที่ 9  ธันวาคม  พ.ศ. 2558 นายรัชศาล  คุ้มครอง ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังสิต   โดยมีนางละเอียด  จันอ่อน  รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพง  

   ปัจจุบัน นายณัฐพล  คัมภีรพจน์ ได้มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านนาพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 0828782483 อีเมล์: naaphong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรีนวล ปรารมย์ โทรศัพท์: 0987484046 อีเมล์: ืnaaphong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]