• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

        1) พัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา

        2) สร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง พัฒนาศักยภาพศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน ให้เป็นเลิศทางวิชาการ มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา และผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ ตามความถนัด ความสนใจตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

        3) ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

        4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และดำรงตนบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  วัตถุประสงค์

         1) สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาและระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา อย่างต่อเนื่อง

         2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เป็นเลิศทางวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาและผลิตผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ตามความถนัด ความสนใจตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

         3) ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความสามารถตามศักยภาพเป็นไปตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา ใช้เทคโนโลยีพัฒนาสื่อ นวัตกรรม บูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมีประสิทธิภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

         4) ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้อย่างเหมาะสมกับสถานศึกษาและชุมชน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านคลองแห้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นิกร อินปฐม โทรศัพท์: 0871950109 อีเมล์: klonghang2557@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]