โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์  ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่ที่  5  ตำบลเมืองบางขลัง   อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย   สร้างเมื่อวันที่   14   มีนาคม   พ.ศ. 2523   เป็นอาคารเรียนชั่วคราว   อาศัยเรียนบนพื้นดิน   การก่อสร้างโรงเรียนนี้   ได้จากกำลังแรงงานของประชาชนชาวบ้านวัดโบสถ์   ช่วยกันหาไม้มาทำกันเอง   ตั้งแต่ลงมือก่อสร้างใช้เวลา  9  วันแล้วเสร็จ    ในการก่อสร้างโรงเรียนหลังนี้   มี  นายหมวก    ด่างพล้อย  (ใหญ่บ้านหมู่ที่  5  เป็นหัวหน้าในการก่อสร้าง )   ในวันที่  15  มีนาคม  พ.ศ.  2523  ได้มีนายเอื้อ  เมฆพัฒน์   หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสวรรคโลก  ได้มาประชุมเกี่ยวกับการสร้างโรงเรียน   เนื่องจากสร้างเสร็จแล้วไม่มีเงินซื้อสังกะสีมุงหลังคาเต็มหลัง    ในวันประชุมนายสุนทร  สุขพัฒน์      ครูใหญ่โรงเรียนบ้านท่าทอง  ได้แนะนำให้ขอบ่อบาดาลของกรมทรัพย์ธรณีให้มาเจาะให้   ผู้ร่วมก่อสร้างโรงเรียนหลังนี้มีประธานกลุ่มโรงเรียนเมืองบางขลัง คือ  นายพิสิถ  ศรีสวัสดิ์   และนายบุญยง  สีตะสุต    ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคลองแห้ง  เป็นผู้ประสานงานในการก่อสร้าง

                เปิดเรียนในวันที่  3  กรกฎาคม  พ.ศ.  2523   วันนี้ได้ทำพิธีเปิดโดยมีนายบุญเอื้อ    เมฆพัฒน์    หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสวรรคโลก   มาเป็นประธานในการเปิดสอน   ทำการสอนตั้งแต่ชั้น  ป.1- ป.4   นักเรียนได้โอนมาจากโรงเรียนบ้านกมลราษฎ์     อำเภอทุ่งเสลี่ยม     จังหวัดสุโขทัย     มีนักเรียนเปิดเรียนครั้งแรก  67  คน   ชาย   31   คน  หญิง  36   คน   มีครูสอนคนเดียวคือ  นายบุญยง    สีตะสุต   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวมีเสา  23  ต้น  หลังคามุงสังกะสี    มีห้องเรียน   4   ห้อง 

           ปี  พ.ศ.  2524  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน   แบบ  ป. 1  ข   จำนวน  3  ห้องเรียน  งบประมาณ  600,000   บาท  และทำการก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน  1  หลัง  แบบ  ส.ป.ช.  301/26  งบประมาณ  150,000   บาท

           ปี พ.ศ.  2529   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร  แบบ  ส.ป.ช.  102/26  จำนวน  3  ห้องเรียน  งบประมาณ  419,000  บาท

            ปี พ.ศ.  2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.  33  งบประมาณ  35,000  บาท

  (ก่อสร้าง  8  มิถุนายน  2530)

            ปี พ.ศ.  2531  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ทางคณะกรรมการโรงเรียนและคณะครูจัดสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ  ป.1  ข

            ปี พ.ศ.  2532  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์       จำนวน  1  หลัง               แบบ ส.ป.ช.  202/26       งบประมาณ  235,000  บาท

             ปี  พ.ศ.  2534    ทางโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียน   ได้สร้างส้วมให้เด็กเล็ก  1  หลัง  2  ที่    และ  1  ห้องน้ำ   งบประมาณ   35,000  บาท     ได้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝนแบบ  ฝ.  5  จำนวน  1  ชุด  และถังเก็บน้ำฝน   แบบ ฝ. 33  จำนวน  1  ชุด    และได้สร้างเตาเผาขยะจำนวน  1  ที่  งบบริจาค  5,000  บาท

             ปี  พ.ศ.  2538   ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอล  แบบ  ฟ.  1     จำนวน    1  สนาม         งบประมาณ  100,000  บาท

             ปี พ.ศ.  2540   ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  ส.ป.ช.  105/29    จำนวน    4    ห้อง  งบประมาณ   1,700,000  บาท  

             ปี พ.ศ  2542   ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

             ปี  พ.ศ. 2544    ได้เปิดทำการสอนตั้งชันอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-660877 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: กนกวรรณ ลอยเลิศ โทรศัพท์: 0953069081 อีเมล์: keng.2433@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]