โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ต.เมืองบางยม  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย  จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2476  อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  มีนายอำเภอจัดตั้งอย่างเป็นทางการ และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4

                  ต่อมา  ท่านพระครูอรรถกิจโกศล (ทองคำ  แจ้งกรณ์)  เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง  ได้จัดสร้างอาคารถาวรขั้นเป็นเอกเทศในบริเวณวัดด้านใต้ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  โดยเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2490 จนแล้วเสร็จ และได้ทำการมอบให้แก่ทางราชการและตั้งชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลเมืองบางยม 2 (อรรถกิจวิทยาคาร)”  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร)”   การสร้างอาคารเรียนหลังแรกแห่งนี้  ท่านพระครูอรรถกิจโกศล (ทองคำ  แจ้งกรณ์) เป็นผู้เริ่มสร้างขึ้น เป็นอาคาร แบบ ป.2  มี  2  ชั้น  มีมุข  2  ข้าง ชั้นล่าง  5  ห้อง มีบันไดติดมุข  2  ข้าง  อาคารกว้าง  12  เมตร ยาว  30  เมตร สูง  11.50  เมตร  หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์  ได้รับงบประมาณสมทบ  2,000  บาท  ต่อมาท่านพระครูอรรถกิจโกศล (ทองคำ  แจ้งกรณ์)  เจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง  ได้เลื่อนสมณะศักดิ์เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า “พระสังวรกิจโกศล”  ชาวบ้านนิยมเรียกว่า “ท่านเจ้าคุณสังวรกิจโกศล”  ต่อมาท่านมรณภาพเมื่อวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2503

                  ต่อมาโรงเรียนได้ทรุดโทรมลงเนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน  นายประจวบ  คำบุญรัตน์  ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนและได้เสนอของบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ  สร้างอาคาร

  แบบ 001  ขนาด 3 ห้องเรียน  งบประมาณ 75,000 บาท  คณะกรรมการโรงเรียนเห็นว่า ควรรื้ออาคารเรียนหลังเดิมมาสร้างอาคารใหม่สมทบเพิ่มเติม เป็นแบบ 008  ชั้นเดียวใต้ถุนสูง 2 เมตร ขนาด 8 ห้องเรียน กว้าง 7 เมตร

  ยาว 18 เมตร มี 3 มุข  หันหน้าไปทางทิศเหนือ  โดยดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ. 2507  จนแล้วเสร็จ มี นายเกียง  เอียสกุล  อธิบดีกรมสามัญศึกษาเป็นประธานพิธีเปิด และรับมอบอาคารเรียน

                  ในปี พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร แบบกรมสามัญ  กว้าง 9 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 60,000 บาท  ต่อมาผู้ปกครองและประชาชนได้ร่วมใจบริจาคทรัพย์เทพื้นคอนกรีตใต้ถุนอาคารเรียน แบบ 008 ตลอดทั้งหลัง ปลายปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง งบประมาณ 96,000 บาท สร้างบนพื้นที่ธรณีสงฆ์

                  ในปี พ.ศ. 2529  นายพิชัย  ศรีนุช  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ปีงบประมาณ 2530  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/29 จำนวน 1 หลัง มี 4 ห้อง  งบประมาณ 40,000 บาท

                  ปีงบประมาณ 2532  สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 1 ชุด

                  ปีงบประมาณ 2537  สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 104/26  จำนวน 1 หลัง มี 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,066,000 บาท

                  ต่อมาเมื่อวันที่  1  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538  นายรัฐศาสตร์  สมมะโน  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านใหม่โพธิ์งาม  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดหนองโว้ง  ตามคำสั่ง สปจ.สุโขทัย  ที่ 22/2538  ตำแหน่งเลขที่ 4118

  ในปี พ.ศ. 2555  นายธนาวุฒิ  ประโคม ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ที่ 023/2555  ลงวันที่  17  มกราคม  พ.ศ. 2555  ให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยาคาร)  จนถึงปัจจุบัน

                  วันที่  9  มีนาคม 2555 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง กรณีโรงเรียนประสบอุทกภัย  498,800  บาท  ดำเนินการปรับปรุง  ดังนี้

  • ทาสีอาคารเรียน อาคารประกอบ
  • ปูพื้นกระเบื้องเซรามิคอาคารเรียน แบบ สปช. 104/2526 ทั้งชั้นบนและชั้นล่าง
  • เปลี่ยนหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง  48  บาน
  • ซ่อมแซมประตูห้องเรียนชั้นบน 8 บาน
  • ปรับบริเวณพื้นที่รอบ ๆ บริเวณโรงเรียน
  • เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าโรงเรียน

  วันที่  27  มีนาคม  2555  ได้รับงบประมาณ งบลงทุน ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบที่ชำรุดทรุดโทรม และประสบภัย (งบแปรญัตติ)  โดยการประสานงานของ สส.จักรวาล  ชัยวิรัตน์นุกูล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย  เขต 3  จำนวน  90,000  บาท  ดำเนินการปรับปรุง  ดังนี้

  • ปรับพื้นที่ และปูพื้นกระเบื้องเซรามิคหน้าห้องเรียนชั้นล่าง  108  ตร.ม.
  • ปรับปรุงซ่อมแซม ส้วม แบบ สปช. 601/2526   จำนวน  2  ห้อง
  • รูปหล่อองค์ลอยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  หน้าตัก  9  นิ้ว

  วันที่  15  มีนาคม  2556  ผลการประกาศผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net)       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร)  มีผลเฉลี่ย  62.90%  มีคะแนนผลเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับ 1  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  ได้รับโล่ และเกียรติบัตร  จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2  โดย  ดร.เบญจลักษณ์  น้ำฟ้า  รองเลขานุการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้มอบ  ณ  โรงแรมไพลิน  จังหวัดสุโขทัย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 088-2728258 อีเมล์: watnongwong.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กัญญ์ชิตา คมอาวุธ โทรศัพท์: 0931853699 อีเมล์: kanchita.kom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]