โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  2. ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน ภายนอกโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  3. สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี  ในการจัดการเรียนการสอน

  4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  5. ยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  “มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-647379 อีเมล์: pator2504@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ฟานิดา นาคกล โทรศัพท์: 0910247854 อีเมล์: fanida.0719@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]