โรงเรียนบ้านบึงงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •           1. ประวัติ ที่ตั้ง / สภาพพื้นที่เขตบริการและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบาย โรงเรียนบ้านบึงงาม ตั้งอยู่เลขที่ 195/3 หมู่ที่ 4 ตำบลนครเดิฐ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์64180 โทรศัพท์…-… website http://www..................................... email : bangbungngamschool@gmail.com จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2510 เปิดทำการสอนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ปี พ.ศ. 2527 เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นเด็กเล็ก และเปลี่ยนมา เป็นชั้นอนุบาลในปี พ.ศ. 2533 ปี พ.ศ. 2536 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษา มีนักเรียนมาสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 36 คน

            โรงเรียนบ้านบึงงามได้ก่อตั้งขึ้น โดย นายหมุน ฟักแฟง ได้บริจาคที่ดินให้ จำนวน 8 ไร่ 3 งาน 88.7 ตารางวา สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและ ประชาชน เมื่อปี พ.ศ. 2510

            ต่อมาปี พ.ศ. 2511 สร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น 1 หลัง กว้าง 5 วา 1 ศอก ยาว 23 วา ขนาด 4 ห้องเรียน ปี พ.ศ. 2519 คณะกรรมการศึกษา ประชาชน และลูกเสือชาวบ้าน ได้สร้างถนนเข้าโรงเรียนใช้ งบประมาณ 2,100 บาท และบริจาคตู้เก็บเอกสารจำนวน 1 หลัง ปี พ.ศ. 2520 ได้รับ เครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อโอลิมเปีย จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท โดยใช้เงินสมทบ 3,000 บาท ปีการศึกษา 2521 เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย มีนักเรียน 23 คน และได้รับถังน้ำ จากกรรมการและผู้ปกครอง จำนวน 7 ใบ และได้รับงบประมาณสร้างส้วม จำนวน 3 ที่ และกรมอนามัยสร้างแทงก์น้ำให้ 1 ที่ ปี พ.ศ. 2522 นิคมสหกรณ์นครเดิฐ ได้นำรถเกรทและรถแทรกเตอร์มาสร้างสนามฟุตบอลและ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2524 นายประเสริม ฟักแฟง ประธานลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ 14 ของอำเภอศรีนคร มอบชุดรับแขกให้ 1 ชุด เป็นเงิน 1,850 บาท

            ปี พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานแบบ 312 กรมสามัญ 1 หลัง เป็นเงิน 119,999 บาท

            ปี พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.103/26 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ปี พ.ศ.2531 ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 20,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2532 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2532 กระทรวงกำหนดให้ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

            ปี พ.ศ. 2533 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,337,000 บาท และส้วมแบบ สปช.601 แบบ 1 ที่ เป็นเงิน 75,000 บาท

            วันที่ 18 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนไปเสนอผลงานคิวซีระดับชาติ ที่สภาวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร ฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปี พ.ศ. 2533 – 2534 ทางโรงเรียน ได้มีการจัดอาหารกลางวันแบบประชาอาสา ปี พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้นำนักเรียนไปแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชิงแชมป์ภาคเหนือ รุ่นอายุ 12 ปี กับรุ่นอายุ 13 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ปี พ.ศ. 2537 – 2540 ทางโรงเรียนและคณะกรรมการศึกษาได้สร้างรั้วโรงเรียนพร้อมทาสี ยาวประมาณ 170 เมตร เป็นเงิน 100,000 บาท ปี พ.ศ. 2538 นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงงาม ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสุโขทัย ไปร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ที่จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขต 6 ในประเภทกีฬา วอลเลย์บอลหญิงและในปีนี้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จบการศึกษาเป็นรุ่นแรก จำนวน 36 คน ปี พ.ศ. 2540 โรงเรียนบ้านบึงงามและคณะกรรมการศึกษา ได้จัดสร้างเสาธงอันใหม่เป็นเงิน 40,000 บาท และจัดสร้างสนามเด็กเล่น เป็นเงิน 15,000 บาท ปี พ.ศ. 2541 โรงเรียนบ้านบึงงามและคณะกรรมการศึกษา ได้ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ เป็นเงิน 40,000 บาท และได้ติดตั้งพัดลมเพดาน จำนวน 8 ตัว เป็นเงิน 5,600 บาท ปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก อบต. นครเดิฐ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาทและได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง จากบริษัทไทยเบบเวอร์เลจน์ (เบียร์ช้าง) จำนวน 2 เครื่อง ปี พ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับงบประมาณจาก อบต.นครเดิฐ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 40,000 บาท และได้จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในการจัดงานบอล์ล เป็นเงิน 25,000 บาท

            ปี พ.ศ. 2550 วันที่ 4 มกราคม 2550 โรงเรียนบ้านบึงงามได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนครเดิฐ เป็นเงินงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม จำนวนทั้งสิ้น 6 ชุด เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่มีครูไม่ครบชั้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท ปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนบ้านบึงงามได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและชุมชน

            เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2550 จัดหาทุนด้วยการทอดผ้าป่าเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท และได้ปรับปรุงโรงเรียน ดังต่อไปนี้ - จัดสร้างสนามเด็กเล่นเฉลิมพระเกียรติ์ - จัดสร้างศาลพระภูมิประจำโรงเรียน - จัดทำมุ้งลวดห้องเด็กเล็ก จำนวน 2 ห้อง - สร้างเรือนเพาะชำ - จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง - สร้างห้องน้ำภายในอาคาร 1 ห้อง - จัดซื้อหนังสือสำหรับยืมเรียนครบทุกชั้นและทุกคน ปี พ.ศ. 2550 เดือน กันยายน ในปีเดียวกัน โรงเรียนบ้านบึงงามได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย ได้มอบอุปกรณ์รับสัญญาณจานดาวเทียมพร้อมเครื่องรับและโทรทัศน์ จำนวน 1 ชุด สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ปี พ.ศ. 2552 เดือน มีนาคม โรงเรียนบ้านบึงงามได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยได้จากการระดมทุน จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านบึงงาม คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในหมู่ที่ 4 และ 6 ในเขตบริการโรงเรียนบ้านบึงงาม ได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 70,000 บาท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนด้วยการปูกระเบื้องห้องเรียน 3 ห้อง หน้าอาคารเรียนชั้นล่าง ห้องน้ำนักเรียน และศาลาพักร้อน ปี พ.ศ. 2553 พฤษภาคม โรงเรียนบ้านบึงงามได้รับการสนับสนุนงบประมาณ โดยได้จากการระดมทุน จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูโรงเรียนบ้านบึงงาม คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในหมู่ที่ 4 และ 6 ในเขตบริการโรงเรียนบ้านบึงงาม ได้ร่วมกันบริจาคเงินเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 55,000 บาท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนด้วยการเทพื้นถนนคอนกรีต เป็นระยะทางประมาณ 60 ตารางเมตร

            ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนือ จรดกับ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ทิศใต้ จรดกับ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ทิศตะวันออก จรดกับ อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศตะวันตก จรดกับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

            พื้นที่เขตบริการประกอบด้วย บ้านนิคมพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลนครเดิฐ และ บ้านบึงงาม หมู่ที่ 6 ตำบลนครเดิฐ จังหวัดสุโขทัย

            ภาพรวมชุมชนในพื้นที่การบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ ดังนี้โรงเรียนบ้านบึงงาม ได้บริการทางการศึกษาในพื้นที่ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 4 ตำบลนครเดิฐ และหมู่ที่ 6 ตำบลนครเดิฐ พื้นที่ส่วนใหญ่ทำไร่อ้อยประมาณร้อยละ 80 จึงอาจมีการใช้ยาเสพติด ประเภทยาบ้าในหมู่ลูกจ้างที่มีการอพยพมาใช้แรงงานในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต

            สภาพปัจจุบัน  โรงเรียน ประสพปัญหาในการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมานั้น มีปัญหาและอุปสรรคในหลายประการที่ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมดำเนินงานให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี มีสาเหตุดังนี้ - ปัจจัยการบริหารงาน งบประมาณมีจำนวนจำกัด - จำนวนบุคลากรทีมีจำกัด เมื่อเทียบกับภาระงานตามโครงสร้างการบริหาร ทำให้เกิดผลกระทบกับการเรียนการสอน

            โรงเรียนบ้านบึงงาม อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลนครเดิฐ มีพื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 88.7 ตารางวา ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบึงงาม เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 2 ได้กำหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้าน การอ่านออก เขียนได้ ภายใต้คำขวัญ “ลูกพ่อขุนรามจบชั้น ป.3 อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับ การอ่าน การเขียน พัฒนาให้ผู้เรียนปลอดการไม่รู้หนังสือ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 และตามจุดเน้น 5 ระยะของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านบึงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: bangbungngamschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรรินทร์ อัมไพรพงษ์ โทรศัพท์: 0947486124 อีเมล์: Patcharin17995@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]