โรงเรียนบ้านบึงงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •               พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาในเขตบริการของโรงเรียน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน

  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

  3. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

  4. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และชุมชน

  5. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

  6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพพลานามัย ประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน

  7. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ เศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:45:50 น.

โรงเรียนบ้านบึงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: bangbungngamschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรรินทร์ อัมไพรพงษ์ โทรศัพท์: 0947486124 อีเมล์: Patcharin17995@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]