โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้ประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพและสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะความสามารถ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-24 09:22:35 น.

โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-940627 อีเมล์: Krainai@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: เบญจวรรณ จันทร์เมือง โทรศัพท์: 055940627 อีเมล์: benjawan.janmung@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]