• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าประสงค์ Goal

       1.ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด

       2.ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีมารยาท นำความรู้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฎิบัตินำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

       3.ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

       4.จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   

       5.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้พัฒนาตนเอง                                                                                       

       6.พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการบริหารปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา

       7.การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

       8.ใช้กระบวนการ pdca มาพัฒนาการบริหารและงานให้เกิดประสิทธิภาพ

       9.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตามบริบทของโรงเรียนและชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-25 11:07:54 น.

โรงเรียนศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: Suksalai2559@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต.สิทธกานต์ ธนสัมบันน์ โทรศัพท์: 0819536171 อีเมล์: sithakan2528@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]