โรงเรียนวัดน้ำคบ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.     ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  บนพื้นฐานของความเป็นไทย

  2.     พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษา

  3.     จัดการศึกษาให้แก่บุคคลอย่างเสมอภาคและทั่วถึงตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  4.     ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

  5.     ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดบรรยากาศการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-09 16:22:44 น.

โรงเรียนวัดน้ำคบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววสา มณีเสม โทรศัพท์: 0989829632 อีเมล์: nongwas_2015@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]