โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะพึงปประสงค์ มีนิสัยรักการอ่าน การเขียน ใฝ่เรียนรู้มีสุขภาพ บุคลิกภาพที่ดี รักษาความสะอาด รักธรรมชาติ ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยพร้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอย่างยั่งยืนและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในปี2556ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:28:35 น.

โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056628738 อีเมล์: bantan1@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจิรวุฒิ วงศ์ภีรักษ์ โทรศัพท์: 0884419628 อีเมล์: jirawoot_woot@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]