โรงเรียนบ้านท่าบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. 

  1. เด็กหญิงอลิษา  ปัญญามี                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        ประธานนักเรียน
  2. เด็กชายจินดา  แสนท้าว                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        รองประธานนักเรียน
  3. เด็กหญิงชลธิชา สายสุจริต              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        กรรมการ
  4. เด็กหญิงอชิตะ จันทร์เหลือง            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1        กรรมการ
  5. เด็กหญิงสาวิตรี  ภูยาธร                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        กรรมการ
  6. เด็กชายธนพร  แตงอ่อน                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        กรรมการ
  7. เด็กชายชัดชัย  แตงจีน                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        กรรมการ
  8. เด็กหญิงสุภัทราวดี  คงเสมา            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3        กรรมการ
  9. เด็กชายณัฐพล  เที่ยงตรง                ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        กรรมการ
  10. เด็กชายสราวุฒิ  บุญปาน                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4        กรรมการ
  11. เด็กหญิงสมิตา  นุชสนธิ์                    ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        กรรมการ
  12. เด็กชายธีรเดช  เอี่ยมมี                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        กรรมการ
  13. เด็กหญิงเจนจิรา  แป้นต่วน              ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        กรรมการ
  14. เด็กชายภูวดล  กำมะหยี่                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        กรรมการ/เหรัญญิก
  15. เด็กหญิงอโรชา  แจ้งไล้                   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6        กรรมการ/เลขา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านท่าบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0805118028 อีเมล์: Tabouw.sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โชติรส จิโนรส โทรศัพท์: 0830788886 อีเมล์: chotirosjinoros@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]