โรงเรียนบ้านท่าบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
  2. จัดการเรียนรู้ให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
  3. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
  4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น
  5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

  เป้าประสงค์

   

  1. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
  2. นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติ
  3. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข  บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
  5. ผู้ปกครองพึงพอใจในการให้บริการและการจัดการเรียนรู้
  6. ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญและใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอน
  7. ผู้บริหารบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาลตามกรอบภาระกลุ่มงาน ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ 1. งานวิชาการ  2. งานงบประมาณ  3. งานบุคลการ และ 4. งานบริหารทั่วไป
  8. ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบแบบมีส่วนร่วม
  9. พัฒนาบุคลากรในการจัดการเรียนรู้การใช้สื่อเทคโนโลยีช่วยสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  10. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านท่าบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0805118028 อีเมล์: Tabouw.sc@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โชติรส จิโนรส โทรศัพท์: 0830788886 อีเมล์: chotirosjinoros@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]