โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  ๑    พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วม

   ๒  ส่งเสิมสนับสันุนนักเรียนเป็นเลิศด้านวิชาการมีความรู้คู่คุณธรรม  และสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

  ๓  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

  ๔  ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

  เป้าประสงค์

         มุ่งจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนราชการ   นักเรียนเป็นเลิศด้านวิชาการ  มีความรู้คู่คุณธรรม   มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง   นำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้อยางมีประสิทธิภาพ   และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อยางมี่ความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056667254 อีเมล์: tanong2553@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณรงค์เดช คงสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0810426177 อีเมล์: weddingphoto2522@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]