โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน


        

             “ ปฏิรูปการเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วม  นักเรียนมีความเป็นเลิศ  ด้านวิชาการ 

  มีความรู้คู่คุณธรรม   สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง   ยึดมั่น     ในระบอบประชาธิปไตย  มีทักษะ

  การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง”

  พันธกิจ

      Y     1.  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

     Y      2.  จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคโนโลยี ใช้แหล่งเรียนรู้อย่าง                     

                     หลากหลายและมีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

     Y      3.  ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม สืบสานวัฒนธรรม รักความเป็นไทย ยึดมั่นใน                           

                     ระบบประชาธิปไตย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

     Y      4.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และเว้นสิ่งเสพติด และอบายมุข

     Y      5.  จัดบรรยากาศ บริเวณสถานที่ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม ไร้มลภาวะ

     Y      6.  บริการและเปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

     Y      7.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน   รักการเขียน  รักการ            

                     ค้นคว้าและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

     Y    8.  มีระบบนิเทศ กำกับ ติดตามผล ประเมินผลและรายงานผลอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056667254 อีเมล์: tanong2553@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณรงค์เดช คงสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0810426177 อีเมล์: weddingphoto2522@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]