• โครงสร้างหน่วยงาน
 • แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว

   

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  สภานักเรียน

  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

  คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  แผนงานวิชาการ

  แผนงานงบประมาณ

  แผนบุคลากร

  แผนงานบริหารทั่วไป

  1.  การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น

  2.  การวางแผนด้านการวิชาการ

  3.  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

  4.  การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา

  5.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

  6.  การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน

  7.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา

  8.  การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้

  9.  การนิเทศการศึกษา  

  10.  การแนะแนว

  11.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา

  12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ

   

   

  1.   การจัดทำแผนงบประมาณและ

  คำขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2.  การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง3.  การอนุมัติการจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

  4.  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

  5.  การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

  6.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ

  7.  การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

  8.  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

  9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา

   

  1.  การวางแผนอัตรากำลัง

  2.  การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 

  4.  การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษา

  5.  การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน

  6.  การลาทุกประเภท

  7.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

  8.  การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

  9.  การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

  10.  การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ

  11.  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

  12.  การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ

   

  1.  การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

  2.  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา

  3.  การวางแผนการบริหารงานการศึกษา

  4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายและแผน

  5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

  6.  การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน   

  7.  งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  8.  การดำเนินงานธุรการ 

  9.  การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

  10.  การจัดทำสำมะโนประชากร

  11.  การรับนักเรียน

  12.  การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา

   

  แผนงานวิชาการ

  แผนงานงบประมาณ

  แผนบุคลากร

  แผนงานบริหารทั่วไป

  13.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

  14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานศึกษาและสถานประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา

  15.  การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา

  16.  การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา

  17.  การพัฒนาสื่อ และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

   

  10.  การการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  11.  การวางแผนพัสดุ

  12.  การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน              

  13.  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดทำและจัดหาพัสดุ

  14.  การจัดหาพัสดุ

  15.  การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ

  16.  การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน

  17.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน

  19.  การจัดทำบัญชีการเงิน

  20.  การจัดทำรายงานทางการเงิน และงบการเงิน

  21.  การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน

  13.  การจัดทำบัญชีรายชื่อและการให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

  14.  การส่งเสริมการประเมิน

  วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  15.  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ

  16.  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ

  17.  การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

  18.  การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

  19.  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

   

  13.  การประสานงานจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

  14.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  15.  การทัศนศึกษา

  16.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน

  17.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

  18.  การส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษา  ของบุคคล องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

  19.  งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น

                          

  20.  การรายงานผลการปฏิบัติงาน

  21.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

  22.  แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

  ในการลงโทษนักเรียน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0810429009 อีเมล์: huaiyao1@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสิรินภา กะลำพัก โทรศัพท์: 0850505312 อีเมล์: sirinapa_14@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]