โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง "วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์" เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ื ที่มีประสิทธิภาพ  โดยมีชุมชนมีส่วนร่วม มุ่งมั่นสร้างผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้คู่คุณธรรม  พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

    เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0882889050 อีเมล์: namphungschool2561@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวราภรณ์ เเจ่มจำรัส โทรศัพท์: 0882889050 อีเมล์: nattinants@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]