โรงเรียนวัดคงคาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ 

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  2. ส่งเสริมบุคลิกภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

  3. ส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการศึกษาภายในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

  4. พัฒนาบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารที่่ใช้โรงเรียนเป็นฐานและระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล

  5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีสาระที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งสู่สากล และพัฒนาสื่อและพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย ทันสมัย

   

  เป้าประสงค์

  1. โรงเรียนต้องมีภูมิทัศน์ี่ที่ร่มรื่น สวยงามและปลอดภัย

  2. บุคลากรมีความรู้และทักษะสอดคล้องกับยุคปฏิรูปการเรียนรู้่

  3. อาคารเรียน อาคารประกอบ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้

  4. โรงเรียนมีระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีคุณภาพ

  5. ผู้เรียนมีความรู้ตามศักยภาพของตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานชาติและสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 00:08:20 น.

โรงเรียนวัดคงคาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-669183 อีเมล์: watkhongkharam@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ สุขอิ่ม โทรศัพท์: 0853826421 อีเมล์: kamolwat22@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]