โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                        โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย  ใช้กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน    ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  สร้างสรรค์ กระบวนการคิด เสริมสร้างคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่ดี  เอื้อต่อการเรียนรู้


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-638788 อีเมล์: pangnoischools@yahoo.co
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีพร คุ้มเกตุ โทรศัพท์: 0991614419 อีเมล์: Culeeporn.apc@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]