• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านยี่มุ่ยเปิดทำการสอน  ในปี พ.ศ.2500  อาศัยอาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียวพื้นติดดิน  ทรงจั่ว                                                                                        ซึ่งเจ้าอาวาสวัดพังน้อยและประชาชนร่วมกันจัดสร้างขึ้นเป็นอาคารขนาดกว้าง 8  เมตร                                                                                                           ยาว  24 เมตร หลังคามุงแฝก  คิดเป็นเงิน  81,000 บาท  บนที่ดินประมาณ  7 ไร่  ในปี  2519                                                                                                   ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวใต้ถุนสูง  ขนาด  12   ตารางเมตร  ฝาไม้  พื้นไม้                                                                                            หลังคา  สังกะสี  ราคา  43,200 บาท  ปี  พ.ศ.2525  จึงได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป 1 ข.                                                                                   ใต้ถุนสูง  ขนาด  3 ห้องเรียน  คิดเป็นเงิน  60,000 บาท  ส้วมแบบ  401 กรมสามัญ  ขนาด 3 ที่นั่ง                                                                                               ราคา  25,500 และในปี  พ.ศ.2532  ได้รับงบประมาณ ก.ส.ช.ก่อสร้าง ถังน้ำซีเมนต์แบบ ฝ.33  ทรงกระบอก  3  ถัง                                                                        เป็นเงิน  35,000  บาท  ต่อมาในปี พ.ศ.2536  นายสว่าง ต๋าอ่อน  ร่วมกับประชาชน  หมู่ที่  3                                                                                                บริจาคเงินสร้างต่อเติมชั้นล่าง  3  ห้องเรียน  คิดเป็นเงิน  43,544  บาท  ในปี พ.ศ. 2538                                                                                                          ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 105/29   จำนวน  8  ห้องเรียน ราคา  1,916,132  บาท                                                                                                ในปี 2541 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ  105/29  จำนวน  4 ห้องเรียน  ราคา 1,614,000  บาท                                                                             ในปี  พ.ศ.2544 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ601/26  จำนวน  4 ที่นั่ง ราคา 100,000  บาทในปี  พ.ศ.2545                                                                     ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์  และคณะครูร่วมกับผู้ปกครอง   นักเรียน                                                                                                           ต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องพลศึกษา  บ่อเลี้ยงปลา  แปลงผักกางมุ้ง  ในปี พ.ศ.2548 คณะครูและประชาชน                                                                                     ร่วมกับจัดงานหารายได้สมทบทุนก่อสร้างรั้วโรงเรียนและห้องสมุด  ห้องตัดผม  ห้องสหกรณ์โรงเรียน                                                                                    จำนวนเงิน 171,000 บาท   โดยสรุปในปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย  มีอาคารเรียน  3 หลัง รวม  18 ห้องเรียน                                                                              แบ่งเป็นห้องเรียน  11 ห้อง  อีก  7  ห้อง  จัดเป็นห้องสมุด  ห้องพลศึกษา ห้องพักครู ห้องปฏิบัติการทางภาษา                                                                          ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม  ห้องพยาบาล  ห้องเกษตร  ห้องคหกรรม  ห้องสหกรณ์  ห้องตัดผม  เป็นต้น


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 086-4011371 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจักรพันธ์ รังษีวงศ์ โทรศัพท์: 0875221885 อีเมล์: spark_2662@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]