• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  2. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีจิตใจรักและหวงแหนสาธารณสมบัติ  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง
  3. โรงเรียนฝึกให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตและมีอาชีพเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้
  4. ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักเรียนมีการวิเคราะห์กระบวนการคิดและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
  5. สร้างสุขนิสัยให้นักเรียนรักสุขภาพและดูแลสุขภาพตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
  6. สร้างบรรยากาศให้บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ที่ทันสมัยอยู่เสมอและพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพ
  7. ครูผู้สอนจัดทำแผนการสอนให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและสภาพเด็กนักเรียน
  8. ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาและประเมินผลหลักสูตรและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงศักยภาพของผูเรียนแต่ละบุคคลและประเมินการใช้หลักสูตรทุกๆปี
  9. การบริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานและพร้อมก้าวนำเข้าสู่ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

         


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 086-4011371 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายจักรพันธ์ รังษีวงศ์ โทรศัพท์: 0875221885 อีเมล์: spark_2662@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]