โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ:

      ๑. พัฒนาระบบบริหารและจัดการของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

      ๒. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

                     ๓. ส่งเสริมการพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ

                     ๔. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมเต็มศักยภาพ

   

  เป้าหมาย:

       ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจผู้มีจริยธรรม 

  มีวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิตที่พอเพียง

  ๒ ด้านการเรียนการสอน  ครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และการทำงานที่มีประสิทธิภาพจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน

  เป็นสำคัญให้เกิดผลต่อผู้เรียนและต่อส่วนรวม

  ๓ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา  ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มและเป็นผู้นำทางวิชาการ  มีการบริหารที่มีประสิทธิผล  และผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจ 

  โดยเน้นการบริหารที่ใช้หลักธรรมาภิบาล  และระบบคุณภาพ ( PDCA )

  ๔ ด้านการพัฒนาชุมชนแหล่งการเรียนรู้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้มีความร่วมมือบริหารและการจัดการศึกษารวมทั้ง

  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน         


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-13 22:05:36 น.

โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-683186 อีเมล์: ิbangphairat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพลิน แก่นนาคำ โทรศัพท์: 0805046041 อีเมล์: tae_ke@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]