• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1) พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

  2) ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ผูเรียน

  3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

  4) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และส่งเสริมทักษะการคิดแก่ผู้เรียน

  5) ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  6) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  7) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแสวงหาความรู้โดยแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่

  8) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี

  9) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก ในการอนุรักษ์วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และมีจิตสาธารณะ

  10) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

  เป้าประสงค์

  1) โรงเรียนมีระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามมาตรฐาน

  2)  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้

  3)  ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม

  4)  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

  5) ผู้เรียนมีทักษะการใช้ชีวิตในยุกต์เทคโนโลยี

  6)  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

  7)  ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ

  8)  ผู้เรียนรักความเป็นไทยและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:05 น.

โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-631971 อีเมล์: phothongpakasit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บูรพา วิถีปัญญา โทรศัพท์: 0877337716 อีเมล์: burapha087@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]