• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีความสุข  มีคุณธรรมจริยธรรม 

    และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ 

    เห็นคุณค่าและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น  และมีจิตสาธารณะ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:05 น.

โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง "ปกาสิตวิทยา" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-631971 อีเมล์: phothongpakasit@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: บูรพา วิถีปัญญา โทรศัพท์: 0877337716 อีเมล์: burapha087@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]