โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก“ราษฎร์อุทิศ” 

  ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2495 สร้างเสร็จในเดือนมิถุนายน 2496 เป็นแบบ ป.1 ข 
  จำนวน 6 ห้องเรียน เป็นเงิน215,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

  ซึ่งได้รับความร่วมมือหลายฝ่ายด้วยกัน คือ

  - นายเยียน โพธิสุวรรณ นายอำเภอบางมูลนาก เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้าง 
  - นายชอบ สิงห์สง่า ศึกษาธิการอำเภอบางมูลนาก ร่วมดำเนินการ
  - พ่อค้า ประชาชน และข้าราชการชาวอำเภอบางมูลนาก ช่วยออกทุนทรัพย์


  ในการก่อสร้างอาคารเรียนและมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนั้นโรงเรียนอนุบาลบางมูลนากฯ ขึ้นอยู่กับกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างและการวิจัย 

  เปิดทำการสอนในปี พ.ศ.2496 เป็นต้นมา โดยมี นางสาวสงบ คงเดชา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ 
  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 ถึง พ.ศ. 2499


  ปัจจุบันอาคารแบบ ป.1 ข อยู่ในสภาพทรุดโทรม แต่ยังใช้เป็นอาคารเรียนของชั้นอนุบาลปีที่ 1 และห้องสมุดโรงเรียน

  พ.ศ. 2498 สร้างอาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารแบบ ป.1 จำนวน 6 ห้องเรียน มีเนื้อที่715 ตารางเมตร ซึ่งในปัจจุบันก็อยู่ในสภาพทรุดโทรม ใช้เป็นสำนักงานกลุ่ม ห้องพัสดุโรงเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1
  - นางกุหลาบ สุพรรณสิงห์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ.2499 - 2501
  - นางสาวเรณู ศุภรพกาญจน์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปี พ.ศ.2502 - 2517


  พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู หลังที่ 1 เนื้อที่ 96 ตารางเมตร เป็นเงิน
  100,000 บาท ได้รับงบประมาณสร้างอาคารโรงอาหาร เนื้อที่ 203 ตารางเมตร เป็นเงิน 100,000 บาท
  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ปัจจุบันได้ขออนุญาตรื้อถอนไปแล้ว เนื่องจากต้องใช้บริเวณนี้สร้างอาคารเรียน
  หลังใหม่ของปีงบประมาณ 2531 แบบ สปช. 2/28 จำนวน 9 ห้องเรียน


  พ.ศ. 2515 ได้รับมอบอาคารเรียนเก่าของโรงเรียนสตรีบางมูลนาก มี 11 ห้องเรียน
  สร้างในปี พ.ศ. 2477 สภาพชำรุดทรุดโทรมมาก ได้ขออนุญาตรื้อถอนในปี 2538 ไปแล้ว
  - นางผ่องศรี จันทร์ปรุง ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2518 - 2526


  พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 2

  พ.ศ. 2523 สร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าโรงเรียนด้านถนนภูมิบาล โดยผู้ปกครองนักเรียนบริจาคทุนทรัพย์

  พ.ศ. 2524 สร้างสะพานคอนกรีตเชื่อมอาคารไม้ 1 กับอาคารไม้ 2 แทนสะพานเก่าที่ผุพัง ด้วยเงินงบประมาณ

  พ.ศ. 2525 สร้างป้ายโรงเรียนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิจิตร 2 ท่าน คือ
  พลตรีสนิท สังขจันทร์ และนายโตก รอดรักษา


  พ.ศ. 2528 ได้รับงบประมาณจาก สปช. จำนวนเงิน 2,818,400 บาท (สองแสนแปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 จำนวน 12 ห้องเรียน เนื้อที่562.40 ตารางเมตร สร้างทดแทนอาคารเรียนสตรีบางมูลนากที่ยกให้การสร้างอาคารเรียนหลังนี้ทางโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียน ครู และประชาชนในอำเภอบางมูลนาก บริจาคสมทบในการก่อสร้างเป็นจำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และถมดินในบริเวณก่อสร้างอีก 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ใช้เป็นห้องเรียน ป.1 – ป.4 จำนวน 12 ห้องเรียน โดยคณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ

  พ.ศ. 2529 ได้งบประมาณจาก สปช. สร้างอาคารเอนกประสงค์หลังนี้ ทางโรงเรียน
  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ครูในโรงเรียน และผู้มีจิตศรัทธา สร้างประตูและลูกกรงเหล็กเพิ่มเติม
  ให้แข็งแรงปลอดภัยขึ้น เป็นเงิน 37,500 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และถมดินบริเวณก่อสร้างเป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)ถมดินบริเวณบ่อน้ำที่รื้ออาคารโรงเรียนสตรีเดิม เพื่อทำเป็นสนามหน้าอาคารเรียน
  ตึกใหม่ เป็นเงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยความร่วมมือจากผู้ปกครองเด็กและผู้มีจิตศรัทธา


  พ.ศ. 2530 ถมดินในสระหลังโรงอาคารเดิม ซึ่งลึกประมาณ 3 เมตร กว้าง 12 เมตร
  ยาว 25 เมตร ด้วยความร่วมมือจากกรรมการศึกษา ผู้ปกครองเด็ก และผู้มีจิตศรัทธาเป็นเงิน 50,000 บาท
  (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
  สร้างซุ้มพระ จากอาจารย์เฉลียง และอาจารย์ลัดดาวัลย์ ขำเอี่ยม เป็นเงิน 15,000 บาท
  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  สร้างเสาธงจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2529 และบริษัทอิตาเลียน
  เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
  ทำถนนคอนกรีตบริเวณทางเข้าโรงเรียนและบริเวณโรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท
  (สี่หมื่นบาทถ้วน) จากคณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครอง และคณะครูในโรงเรียน
  ก่ออิฐทำแปลงสวนหย่อมหน้าอาคารเอนกประสงค์ เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท
  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)


  พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 จำนวน 9 ห้องเรียน
  โดยขอสร้างทดแทนอาคารไม้หลังที่ 2
  - ถมดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 2/28 เป็นเงิน 24,000 บาท (สองหมื่นสี่พันบาท
  ถ้วน) โดยได้รับบริจาคจาก คุณสุรพล ประเสริฐชัยกุล
  - ย้ายโรงครัวไปสร้างโรงครัวชั่วคราวต่อกับบ้านพักสรรพากรอำเภอ เพราะต้องใช้บริเวณก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 2/28 (9 ห้องเรียน) 
  - ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ 602/26 จำนวน 10 ที่ และเรือนเพาะชำแบบ
  พ. 2 จำนวน 1 หลัง
  - ได้รับบริจาคเก้าอี้ไว้ใช้ในอาคารเอนกประสงค์ จากผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 70 ตัว
  เป็นจำนวนเงิน 14,000 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)


  พ.ศ. 2532 ได้รับบริจาคเก้าอี้ไว้ใช้ในอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 110 ตัว จาก
  ผู้ปกครอง พ่อค้า และครูในโรงเรียน เป็นเงิน 22,000 บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
  - เสื่อน้ำมัน โต๊ะ ให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 และห้องจริยศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท
  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธา
  - ได้รับบริจาคพัดลม จำนวน 10 ตัว มูลค่า 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) จาก
  ผู้ปกครอง พ่อค้า ติดไว้ที่ตึกใหม่ จำนวน 9 ห้องเรียน


  พ.ศ. 2533 ได้รับบริจาคเก้าอี้ไว้ใช้ในอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 150 ตัว เป็น
  จำนวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากผู้ปกครอง พ่อค้า
  - ตู้ทำน้ำเย็น 1 ที่ ด้านอาคารอนุบาลปีที่ 2 เป็นจำนวนเงิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)
  ได้รับบริจาคจากพ่อค้า และคณะครูในโรงเรียนอนุบาลฯ
  - เครื่องทำน้ำเย็น 7 ที่ ด้านอาคารชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท
  จากผู้ปกครองนักเรียน


  พ.ศ. 2534 ได้รับบริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 7 ที่ ติดอาคารตึก 2 เป็นจำนวนเงิน 
  25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากผู้ปกครองนักเรียน
  - นายเชวง ชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ เมื่อ พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน


  พ.ศ. 2535 ได้รับบริจาคเครื่องทำน้ำเย็น 7 ที่ ติดอาคารตึก 3 เป็นจำนวนเงิน
  25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากผู้ปกครองนักเรียน
  - ได้รับงบประมาณสร้างโรงครัวหลังใหม่แทนโรงครัวชั่วคราวตามแบบแปลนของโรงเรียน
  - สร้างห้องน้ำ ข้างอาคารเอนกประสงค์ โดยเงินบริจาคของผู้ปกครองนักเรียน
  - สร้างหลังคา ข้างอาคารเอนกประสงค์ เพื่อทำที่เก็บโต๊ะ เก้าอี้ โดยเงินบริจาคจาก
  ผู้ปกครองนักเรียน


  พ.ศ. 2536 สร้างห้องสมุดขนาดกว้าง 12 X 18 เมตร 2 ชั้น 1 หลัง เป็นเงิน 
  1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
  - ต่อเติมโรงครัวเป็น 2 ชั้น เป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
  - ซื้อรถตู้โตโยต้า 1 คัน เป็นเงิน 652,500 บาท (หกแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
  - จัดหาอุปกรณ์เข้าห้องสมุดและศูนย์อนุบาล เป็นเงิน 458,550 บาท (สี่แสนห้าหมื่น-
  แปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)


  พ.ศ. 2537 สร้างห้องเรียน (ต่อเติมงบอาคารโรงครัวให้เป็น 2 ชั้น) ขนาดกว้าง 61 เมตร
  ยาว 22 เมตร สูง 3 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นเงิน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่น-
  ห้าพันบาทถ้วน)
  - ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 จำนวน 12 ห้องเรียน เป็นเงิน
  4,332,000 บาท (สี่ล้านสามแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
  - ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 จำนวน 9 ห้องเรียน เป็นเงิน
  3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)
  - สร้างห้องส้วมหลังอนุบาล 5 ที่ หลังอาคารเรียนตึก 1 เป็นเงิน 23,044 บาท
  (สองหมื่นสามพันสี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยเงินบริจาคจากผู้ปกครอง
  - ต่อตู้ ชั้น ในโรงครัว 11,174 บาท
  - ต่อเติมห้องระหว่างอาคาร 1 และอาคาร 2 ชั้น 204,721 บาท
  - กั้นห้องสมาคม 2,674 บาท


  พ.ศ. 2538
  - ทำสนามปูนหน้าอาคารเรียน 296,060 บาท 
  - ต่อเติมทางเข้าอาคาร 1, 2 55,600 บาท
  - ปูซีแพคทางเข้าโรงเรียน 13,380 บาท
  - เทปูนข้างอาคารเอนกประสงค์ก่ออิฐกระถางต้นไม้ 8,550 บาท 
  - วางท่อระบายน้ำ 4,200 บาท
  - เสาธง แสตนพูด 21,289 บาท
  - ทำซุ้มศาลาไทยทางเข้าโรงเรียน 154,428 บาท 
  - ต่อโรงรถและอ่างน้ำหลังตึก 34,487 บาท


  พ.ศ. 2539
  - ทำห้องน้ำในห้องเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 114,615 บาท 
  - จัดทำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์
  ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 208,648 บาท
  - คุรุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 103,300 บาท
  - อุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 56,969 บาท


  พ.ศ. 2540
  - ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ 3,990 บาท
  - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา 44,970 บาท
  - ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ 44,999 บาท


  พ.ศ. 2541
  - จ่ายค่าปรับปรุงห้องเป็นห้องคอมพิวเตอร์
  - ค่าพรม 23,000 บาท
  - ค่าโต๊ะคอมพิวเตอร์ 25 ตัว 22,000 บาท
  - ค่าเก้าอี้บุนวม 50 ตัว 17,000 บาท
  - แอร์ 1 ตัว 51,000 บาท
  - บานหน้าต่างอลูนิเนียม 2 ชุด 16,000 บาท
  - ประตูบานสวิง 2 บาน 11,000 บาท 
  - ฝ้าลอย 56 ตารางเมตร ๆ ละ 170 บาท 9,520 บาท 
  - ฉาบเรียบ 12 ตารางเมตร ๆ ละ 150 บาท 1,800 บาท
  - โคมไฟ 1,000 บาท
  - ค่าสี 4,600 บาท
  - เหล็กดัด 2,493 บาท
  - ค่าตัวดูดอากาศ 2 ตัว รวมค่าติดตั้ง 1,300 บาท
  160,713 บาท
  - จ่ายค่าไฟฟ้าอาคารเอนกประสงค์ 61,480 บาท
  - ค่าทำห้องเรียนสีเขียว 147,310 บาท 
  - ค่าตู้ ค่าป้ายพลาสติก 16,540 บาท - ค่าสติกเกอร์ห้องเรียนสีเขียว 1,500 บาท
  - ค่าโคมไฟ ค่าเสริมบอร์ด 3,000 บาท
  - ค่าเครื่องเสียง ค่ากระจกบอร์ด 18,000 บาท
  - ค่าติดแอร์ 6,000 บาท
  - ค่ากระจกห้องเรียนสีเขียว, ห้องคอม, บอร์ดไม้อัด 31,000 บาท


  พ.ศ. 2542
  - ห้องเรียนสีเขียว ค่าวิทยุ ค่าต้นไม้ ค่ากระจก 5,380 บาท
  - ค่ารถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ 330,000 บาท 
  - จ่ายค่าตู้ในห้องสมาคม 38,400 บาท
  - จ่ายค่าซื้อเครื่อง Printer Epson 31,000 บาท
  - จ่ายค่าเครื่องเล่นประเภทโยก 20 ตัว ๆ ละ 60 บาท 1,200 บาท
  - จ่ายค่าปรับปรุงภายในอาคารเอนกประสงค์ 38,725 บาท
  - จ่ายค่าตู้กระจกในห้องคอมพิวเตอร์ 2,130 บาท


  พ.ศ. 2543
  - ปรับปรุงห้องประชุมห้องสมาคมผู้ปกครองครูและนักเรียน
  - จ่ายค่าม่าน, พรม 45,700 บาท
  - บอร์ด + ประตู 56,000 บาท
  - บอร์ด 12,000 บาท
  - สีทาห้องประชุม 50,000 บาท
  - ไซด์บอร์ด 44,000 บาท
  - แอร์ 63,000 บาท
  - พัดลม ค่าติดตั้ง 30,000 บาท


  พ.ศ. 2544
  - สร้างธนาคารความดี 48,000 บาท
  - ต่อเติมหลังคาอาคาร 2 กับอาคาร 5 163,000 บาท
  - เทพื้นขัดหินอ่อนระหว่างอาคาร 2 กับ อาคาร 5 160,000 บาท
  - ทำป้ายหอสมุดดอกบัว (หลวงพ่อเงินอุปถัมภ์) 14,000 บาท
  - ปูกระเบื้องตึก 4 ห้องอนุบาล 2 4 ห้อง 58,300 บาท


  พ.ศ. 2545
  - ปรับปรุงและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในห้องโรงครัว 294,300 บาท
  - ซื้อถังเก็บน้ำสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์ 5,790 บาท
  - ซื้อเครื่องกรองน้ำ เตาไมโครเวฟ 6,439 บาท
  - ซื้อตู้โชว์, เคาร์เตอร์, ตู้ใส่ของในห้องสหกรณ์ 60,000 บาท
  - ซื้อตู้โชว์, อุปกรณ์เครื่องไม้สักสุโขทัย 61,300 บาท
  - ซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 142,160 บาท
  - สร้างซุ้มภาษาไทยวันละคำ 16,000 บาท
  - จ้างรื้อถอนโรงเรียนบ้านเนินมะกอก 40,000 บาท
  - ค่าปรับปรุงห้องพักครู 4 ห้อง 72,000 บาท
  - ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร 90,000 บาท
  - ซื้อเครื่องก็อปปี้ปริ้นส์ 110,000 บาท
  - ซื้อเครื่องโปรเจคเตอร์ 129,000 บาท
  - ซื้อรถยนต์สี่ประตู โตโยต้า 1 คัน 661,900 บาท
  - ค่าเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งจำนวน 8 เครื่อง 300,000 บาท 
  - ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง 192,495 บาท
  - ปรับปรุงปูพื้นกระเบื้องห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 58,300 บาท
  - ปรับปรุงป้ายโรงเรียนด้านหน้า และหลังโรงเรียน 84,000 บาท 
  - ต่อเติมอาคาร 3 และ 4 เป็นห้องเก็บของ ห้องพักครู ห้องสุขา 484,312 บาท
  - ติดตั้งมุ้งลวดห้องพยาบาล 11,500 บาท


  พ.ศ. 2546
  สร้างอาคารพิเศษ
  - ค่าวัสดุก่อสร้าง 327,483 บาท
  - ค่าแรงงานการก่อสร้าง 280,000 บาท
  - ค่าแรงเพิ่มเติม 24,000 บาท
  - ค่าติดตั้งไฟฟ้า 30,350 บาท
  - ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 112,000 บาท
  - ค่าโต๊ะเก้าอี้ 135,700 บาท
  - ค่าติดตั้งกระจก และประตู 105,000 บาท
  - ค่าติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 4,500 บาท
  - ค่าเครื่องออกกำลังกาย 82,314 บาท
  รวมเป็นเงิน 1,101,347 บาท
  - ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องสหกรณ์ 56,000 บาท

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:39:17 น.

โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-631076 อีเมล์: anubanbmn2496@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธนูศักดิ์ ยอดดำเนิน โทรศัพท์: 0873083888 อีเมล์: fourboys.one@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]