โรงเรียนวัดมะกอกงอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2.  พัฒนาสื่อการเรียนรู้และระบบ IT ทุกชั้นเรียน

  3.  ปรับปรุงอาคารสถานที่  และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

  4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน

   

  เป้าประสงค์

  1.  นักเรียนมีความรู้และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

  2.  นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการหาความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

  3.  โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  4.  โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:41:19 น.

โรงเรียนวัดมะกอกงอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-638234 อีเมล์: .jirat_12@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชัยวัฒน์ แก้วเกิด โทรศัพท์: 0914575101 อีเมล์: watmakokngo@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]