โรงเรียนวัดคลองคูณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียนวัดคลองคูณ

   

   

              ครั้งแรกมิได้เป็นโรงเรียนประชาบาล  เป็นโรงเรียนวัด  คือมีภิกษุที่มีความรู้ทางภาษาไทย  ได้รวบรวมลูกศิษย์วัดและเด็กใกล้เคียงมาทำการสอน  สอนแต่หนังสืออย่างเดียวมิได้สอนตามประมาลการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อท่านลาสิกขาบทหรือไปอยู่วัดอื่น  พระภิกษุอื่นก็ดำเนินการสอนรับช่วงกันเรื่อยมา

              ต่อมานายถมยา  ทับทิมทอง ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนรับจ้าง  เก็บค่าเรียนคนละ 50 สตางค์ต่อ 1 คน เมื่อทางราชการจัดการศึกษาแพร่หลาย  นายถมยา  ทับทิมทอง  จึงสำรวจเด็กได้ประมาณ 127 คน  ขออนุญาตตั้งเป็นโรงเรียนประชาบาล  ตำบลคลองคูณ  ณ วัดคลองคูณ  เมื่อวันที่ 3  ตุลาคม  พ.ศ. 2476  นายถมยา  ทับทิมทอง เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน

              เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2477  นายถมยา  ทับทิมทอง ได้ถึงแก่กรรม  นายสำอางค์  สุขรื่น  รักษาราชการแทน

              เมื่อวันที่ 17  กรกฎาคม  พ.ศ.  2477  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายรังสรรค์  บุญล้อม  มาเป็นครูใหญ่แทน  ส่วนนายสำอางค์  สุขรื่น ได้ไปศึกษาต่อ  นายรังสรรค์  บุญล้อม ได้ทดสอบนักเรียนทางด้านความรู้และจัดชั้นเรียน  จัดระเบียบของโรงเรียน  จัดตารางสอนตามหลักสูตรวิชาครู

              เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม  พ.ศ. 2483  ทางราชการได้ย้ายนายรังสรรค์  บุญล้อม  ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนเทศบาลตะพานหิน  นายผล  กันภัย เป็นครูใหญ่แทน

              เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2504  นายผล  กันภัย ได้ลาออก  และมอบหมายงานให้นายกว้าง  ทองงามขำ  รักษาการแทน

              เมื่อวันที่ 13  ธันวาคม พ.ศ. 2505  ทางราชการได้ย้ายนายกว้าง  ทองงามขำ ไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านคายน้อย  ทางราชการได้มอบหมายงานให้นายจำลอง  ติ้งฉิ่น รักษาราชการแทน

              เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2513  นายจำลองติ้งฉิ่น  ได้ลาออกจากราชการ  ทางราชการได้มอบหมายให้นายแสวง  กันสุข  รักษาราชการแทน

              เมื่อวันที่ 12  กันยายน พ.ศ. 2513  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายกว้าง  ทองงามขำ มาเป็นครูใหญ่  การเรียนการสอนดำเนินไปตามนโยบายของทางราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

              เมื่อปี พ.ศ. 2516  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ  มาทำการก่อสร้างเป็นโรงเรียนเอกเทศขึ้นแบบ ป.1 ข  ใต้ถุนสูง  ขนาด 3 ห้องเรียน  คณะครูและกรรมการศึกษาได้มองเห็นว่าอาคารเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน  ได้ประชุมลงมติสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง ขนาด 3 ห้องเรียน  จึงได้ย้ายจากศาลาวัดไปเรียนในโรงเรียนเอกเทศหลังใหม่  โดยนางล้อม    จุลพันธ์  ได้ยกที่ดินให้จำนวน     6 ไร่  3 งาน  40 ตารางวา

              เมื่อปี พ.ศ. 2521  ทางราชการได้มองเห็นว่า  อาคารเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนทางราชการจึงให้งบประมาณมาทำการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก 1 หลัง แบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง  ขนาด 3 ห้องเรียนเช่นกัน  การเรียนการสอนดำเนินไปตามนโยบายของทางราชการตามแผนการศึกษาแห่งชาติ

              เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2527  นายกว้าง  ทองงามขำ เกษียณอายุ  นายกมล  เทพบุตร  รักษาการแทน  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2527  จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2528

              เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2528  ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายประสิทธิ์  บุญศรี   มาเป็น อาจารย์ใหญ่  และต่อมา  นายประสิทธ์  บุญศรี ได้ขอย้ายไปอยู่โรงเรียนเนินโพธิ์

              เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายวิสูตร  กรุดอินทร์  มาดำรงตำแหน่งแทน นายประสิทธิ์  บุญศรี 

              พ.ศ. 2532  ได้งบก่อสร้างส้วม 1 หลัง เป็นจำนวนเงิน  48,000  บาท

              พ.ศ. 2534  ได้งบก่อสร้างส้วมอีก 1 หลัง  และได้งบต่อเติมอาคารเรียนจำนวน  3  ห้อง         รวมเงินงบประมาณ  256,800  บาท

              พ.ศ. 2535  ได้งบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  1  หลัง   งบประมาณ  380,000  บาท

              พ.ศ. 2536  ได้งบก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29   2 ชั้น  4 ห้องเรียน                        เป็นเงินงบประมาณ   1,639,500  บาท

  • ได้งบก่อสร้างสนามบาสเกตบอล  เป็นเงินงบประมาณ  120,000  บาท
  • ได้งบก่อสร้างส้วมอีก 1 หลัง  4 ที่นั่ง  เป็นเงินงบประมาณ   89,250  บาท 
  • สร้างห้องสหกรณ์โรงเรียน  1 หลัง  เป็นเงินบริจาค  125,000  บาท

  พ.ศ.2538 ได้งบต่อเติมอาคารเรียน  2  ห้อง  เป็นเงินงบประมาณ  160,000  บาท

  พ.ศ.2540 ได้สร้างห้องสมุด 1 หลัง พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ตู้  หนังสือ เป็นเงินบริจาค  380,000  บาท

    เมื่อวันที่ 18  พฤศจิกายน  2545  ทางการได้แต่งตั้ง  นายสุชาติ  หุ่นวัน  มาดำรงตำแหน่งแทนนายวิสูตร  กรุดอินทร์ 

    เมื่อเดือนเมษายน  2548  ทางโรงเรียนได้รื้ออาคาร ป. 1 ข ใต้ถุนสูง เป็นอาคารไม้หลังที่ 2     ด้านทิศเหนือ  เนื่องจากชำรุดเสียหายเกินกว่าที่จะซ่อมแซม  อายุการใช้งาน 27  ปี   

    พ.ศ.2549 ได้งบสร้างอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ  2 ชั้น  5  ห้องเรียน  เป็นเงิน 2,799,999 บาท

  โดยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน ร่วมกันบริจาคเงินซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารดังกล่าว  จำนวน  1 ไร่  1  งาน  เป็นเงิน  450,000  บาท

                ปี พ.ศ.2553  ทางโรงเรียนโดยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคารเรียนชั้นอนุบาล  จำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  780,000  บาท  โดยใช้วัสดุ (ไม้)

  จากอาคารเรียนที่รื้อถอน 

    เดือนเมษายน  2554  ทางโรงเรียนได้รื้ออาคาร ป. 1 ข ใต้ถุนสูง  เป็นอาคารไม้หลังที่ 1           ด้านทิศใต้  เนื่องจากชำรุดเสียหายเกินกว่าที่จะซ่อมแซม  อายุการใช้งาน 38  ปี  และในเดือนกันยายน-ตุลาคม  เกิดน้ำท่วมใหญ่  ทำให้อาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างเสียหายเป็นจำนวนมาก

    ปัจจุบันโรงเรียนได้ทำการเปิดสอน  3  ระดับ  คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  มีบุคลากรประจำโรงเรียนจำนวน  20  คน นักเรียนจำนวน  181  คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดคลองคูณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0947548336 อีเมล์: khlongkhun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นาวีวรรณ ทัดทอง โทรศัพท์: 096-5742311 อีเมล์: naweewan_t@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]