• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

  3. ส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาภายในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้หลักการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  5. ส่งเสริมทักษะการพัฒนางานอาชีพแก่นักเรียนเพื่อสร้างรายได้แก่ตนเอง

  6. ส่งเสริมนักเรียนให้รักษาสุขภาพอนามัย  และรักการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

   

  เป้าประสงค์

   

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. บุคลากรมีทักษะ  ความสามารถสอดคล้องกับยุคปฏิรูปการเรียนรู้

  3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และมีระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน  เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

  4. ผู้เรียนมีความรู้ตามศักยภาพของตนเอง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  สามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

  5. ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพที่ตนถนัดและสร้างรายได้ให้กับตนเอง

  6. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนโรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพรประเสริฐ บางหลวง โทรศัพท์: 0804591079 อีเมล์: pornprasert2538@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]