• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์/ปรัชญา

               โรงเรียนวัดธงไทยยาราม  มุ่งมั่นจัดการศึกษา  เพื่อวางพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน
  ให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  บนพื้นฐานความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ อาชีพ รู้จักแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
  รู้จักสร้างสรรค์งานอาชีพ  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์  มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
   อนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  คงไว้ซึ่งความเป็นไทย

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

  “ปัญญา       นรานัง    รัตนัง     ปัญญาเป็นแก้วอันประเสริฐของคนดี”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนโรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายพรประเสริฐ บางหลวง โทรศัพท์: 0804591079 อีเมล์: pornprasert2538@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]