โรงเรียนวัดต้นชุมแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยสอดคล้องกับ ความก้าวหน้าของสภาพแวดล้อมภายนอก

  2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะสู่มาตรฐานวิชาชีพ   

  3. ร่วมมือกับชุมชน  ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขนิสัยสุขภาพกาย 

      สุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ ลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

  5. จัดการเรียนการสอนที่โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์

      มีวิจารณญาณและมีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:07:24 น.

โรงเรียนวัดต้นชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-845804 อีเมล์:

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]