โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคารเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปัจจุบันตั้งอยู่ในหมู่ที่  4 ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน  จ.พิจิตร ตั้งอยู่บนเนื้อที่  17  ไร่  3  งาน  45 ตารางวา  อยู่ติดกับทางหลวงหมายเลข 113  สายตะพานหิน – เพชรบูรณ์   เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารเรียนชั่วคราวขนาด  7 X 18  เมตร  สำเร็จในวันที่  5 พฤษภาคม  พ.ศ.  2499  เปิดใช้ในวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2499  การจัดการศึกษาในปัจจุบันเปิดสอนเป็น 3 ระดับได้แก่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   
                 ปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งหมด 3 หลัง อาคารประกอบ 3 หลัง สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะบ้านเรือนหนาแน่นพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มมีประชากรประมาณ 7,154 คน อาชีพหลักของชุมชน คือทำนา เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา คิดเป็นร้อยละ70 ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 30,000 บาท ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธคิดเป็นร้อยละ 100 ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปคือประเพณีรดน้ำดำหัว ประเพณีกำฟ้า ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน สภาพสังคมในชุมชน มีสภาพที่ไม่พึงประสงค์ในสังคม เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาหย่าร้าง/ครอบครัวแตกแยก การอพยพไปทำงานในชุมชนเมืองทิ้งให้ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือญาติ คอยดูแล ทำให้นักเรียนบางส่วนขาดการดูแลเอาใจใส่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนดีแต่ยังมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาน้อย
   
   
                 ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร มีผู้บริหารโรงเรียนชื่อ นายอรุณ เอี่ยมสะอาด ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน
   
  รูปแผนผังบริเวณโรงเรียนและอาคารสถานที่


   
   
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-619748 อีเมล์: wanglumschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดิษฐพงษ์ ถาโท โทรศัพท์: 0958205403 อีเมล์: usanee2511@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]