โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตนของผู้เรียนและสังคมในด้านคุณธรรมจริยธรรมความมีระเบียบวินัย
  และวัฒนธรรมความเป็นไทย
  2. จัดการเรียนการสอนส่งเสริมใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีทักษะทางวิชาการและเทคโนโลยี
  3. ส่งเสริมการวิจัยสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ส่งเสริมการจัดหาพัฒนาสื่อ เพื่อสนับสนุน
  การเรียนการสอน
  4. จัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขสะอาดปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
  5. พัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากรและผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

   

  เป้าประสงค์

  1. ประชากรกลุ่มวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับตามสิทธิอย่างทั่วถึง
  2. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  4. สถานศึกษามีความเข้มแข็งจัดระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
  5. โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่เน้นความสะอาดร่มรื่น พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้
  6. พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ
  7. นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเร็ว โดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร
  8. นักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานและความสามารถในการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
  9. ผู้เรียน ครู บุคลากร และสังคมมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาและรู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-619748 อีเมล์: wanglumschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดิษฐพงษ์ ถาโท โทรศัพท์: 0958205403 อีเมล์: usanee2511@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]