โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

    โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นไทย พัฒนาบุคลากรและพัฒนาวิชาการ ด้วยวิทยาการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานดังนี้
    “ภายในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร มุ่งมั่นดำเนินการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พัฒนาบุคลากร พัฒนาการเรียนการสอน มุ่งสู่คุณภาพชีวิตให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทย มีความสามารถและทักษะทางวิชาการผสมผสานเทคโนโลยี ใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา ร่วมใจรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะ มีทักษะตามสมรรถนะสำคัญ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-619748 อีเมล์: wanglumschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดิษฐพงษ์ ถาโท โทรศัพท์: 0958205403 อีเมล์: usanee2511@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]